Worth Worms And Washbacks Kitap İncelemesi

Worth Worms And Washbacks Kitap İncelemesi
Viski üzerine an1lara yer veren kitaplar1 özellikle çok sevdiim için müthi_ bir okuma salayan Worth Worms & Washbacks kitab1n1 k1saca tan1tmak istiyorum.

Öncelikle güncel bir kitap olmad11n1 belirteyim. 1999 y1l1nda yay1nlanan kitap asl1nda o günün de çok daha eskilerinden ba_layan ve bir ömür viski sektörünün neredeyse her noktas1nda çal1_m1_, dokunm_ John McDougal'1n hayat1ndan kesitler sunuyor. Elbette hayat1 viski olduu için buna bir viski kitab1 diyebiliyoruz. Y1ll1k 750-1000 pound maa_1n epey dolgun say1ld11 zamanlardan bahsediyorum.

Viski endüstrisindeki yöneticilik yolunu anlatan bu kitap, dam1tma ve viski hakk1nda zaten çok _ey bilen ve bazen komik, bazen nostajik bir okuma aray1_1nda olanlar için tarih ve ilgi çekici anekdotlarla dolu. Kesinlikle viski kültürüne yeni giren, girmek isteyen ve konuya uzak olanlar1 elendirebilecek hatta bilgilendirebilecek bir kitap deil. Yani altyap1n1z olmal1.

Kitap üretim a_amalar1 üzerine çok younla_1yor, neyse ki viski baz1 istisnalar d1_1nda yüzy1llard1r adeta ayn1 üretildii için günümüz üretiminin de içinde gibi hissettiriyor okuyucuyu. Eer okumu_ olan varsa, Kerim Yan1k'1n Tekel'in Nesi Kald1? kitab1n1n 0skoçya ve 0ngiltere versiyonu da diyebiliriz bir anlamda.

Islay Adas1, Speyside Bölgesi, Campeltown, Glasgow _ehri özeli gibi birçok bölümü var ve bazen de içki d1_1nda bir gastronomi yolculuuna ç1kar1yor.Pek bilinmeyen dam1t1mevleri yan1nda, The Balvenie, Laphroaig, Tormore, Glenfiddich gibi bugünün hala çok popüler dam1t1mevlerinin bizzat içinden çok güzel an1lar var. 

Tekrarlamak isterim, zaten hiç kolay bir 0ngilizcesi olmayan ve editörlerin de biraz i_i aceleye getirdii sayfalar1n olduu bu kitap, kültüre a_ina olduktan sonra bir üst okuma olarak deerlendirilmeli. 

Eer öyle biriyseniz mutlaka al1n, bir kadeh sevdiiniz viskiden koyun ve keyfinize bak1n. 

Yakla_1k 9 Pound fiyat1 var, Türkiye'de sat1lm1yor, yurtd1_1ndan istettik bir grup olarak öyle sat1n ald1k geçen y1l.

Slainte,

Ozan
2024 © ViskiGurme