Viskiye Buz Eklenirse Ne Olur?

Viskiye Buz Eklenirse Ne Olur?
Bakal1m ne olur. 

Öncelikle, viskiye buz ve hatta su dahil herhangi bir_eyin eklenmemesi gerektiini dü_ünen büyük bir kitle olduunu biliyoruz. Hakl1 yönleri de çok.

Genel olarak viskinin kokusunun, tad1ndan bile önemli olaca1 durumlar var.  Öncelikle genel olarak içtiimiz, _öyle diyeyim, marketlere ç1kan viskilerin neredeyse tümünde su mevcut. Eer cask strength (f1ç1 gücü) bir viski içmiyorsak, içine zaten _i_eleme öncesinde ekstradan su eklendiini bilmemiz laz1m, bir f1ç1dan doldurulacak _i_e say1s1n1 art1rmak için yap1l1r genelde. 0skoçlarda minimum alkol oran1 %40. Onun neden öyle olduunu da ayr1 bir yaz1da anlatm1_t1m, t1klayabilirsiniz.

Bu da alkol oran1 olarak %40 ve %46 aras1ndaki neredeyse tüm viskileri kapsayan bir küme. 

Onun üzerine tekrar bir_eyler eklemeli miyiz? 

^u yapmal1y1z, etmeliyiz kiplerini hayat1m1n her an1nda olduu gibi, konu viski olunca da _iddetle reddediyorum.

Dilediiniz gibi, istediiniz _ekilde içebilirsiniz, viski bir keyif arac1. Kültürü de epey derin bir keyif arac1. Keyifin kat1 kurallar1 da olmuyor haliyle.

Öncelikle birkaç damla su ile ba_layal1m. Birkaç damla oda s1cakl11ndaki su eklenmesi, viski içerisindeki birçok molekülün, kimyasal reaksiyon ile daha fazla ortaya ç1kar1lmas1na neden oluyor. Hele ki f1ç1 gücünde bir viski içiyorsan1z, su eklemek en az1ndan ikinci yudum için gerekli bence. 

 


Suyun, viski içindeki reaksiyonu, zengin kokular ortaya ç1kmas1na yar1yor.  

Her zaman m1? Hay1r.

Her burun için mi? Hay1r. 

Bunu deneyerek ya_aman1z gerekiyor, o yüzden gerek eitimlerimde, gerekse yaz1lar1mda her zaman ilk içtiiniz bir viskiye, birkaç damla su ekleyerek tekrar bir yudum _ans1 vermeniz gerektiini söylüyorum. 

Gelelim ba_l1k konusuna. 

Viskiye buz eklersek ne olur? 

Su eklenmesi d1_1nda, buz eklenmesi bir_eyleri aç1a ç1karmaktan ziyade saklama mahiyetinde oluyor. Yurtd1_1nda genelde bu reaksiyon için öldürme fiili kullan1l1yor. Kadehin içerisindeki 1s1 derecesini aniden dü_ü_erek, bir çok molekülü donduruyor ve rahiyalar1n burnunuza gelmesini engelliyor. Yani viskiye buz eklenmesine kar_1 ç1kanlar1n görü_ünün buzdan çok, viskiyi gerektiinden fazla soutmamak olduunu tekrar belirtmem gerekiyor. Peki buz eklemek veya direkt souk içmek konusuna gelelim.

Bu iyi bir _ey mi? 

Bazen, baz1 viskiler için evet! 

Güzel bir beyaz _arap içerken nas1l onu belirli bir derece souttunuzda (ortalama 8 derece) hakk1n1 vererek, tüm aromalar1 alarak içiyorsunuz, viskide de bu ayn1 _ekilde.  Baz1 kokular1 sakl1yor, alkol oran1n1 dü_ürüyor, damakta daha kolay bir içim sal1yor. Burada karar vermeniz gereken nokta, o kokular1 saklamak istiyor musunuz yoksa burnunuza çekmek istiyor musunuz?  Duygu durumuma, havaya ve ortama göre viski tercihi yapan biri olarak, kimi zaman sentetik alkol (ki harmanlarda çok rastlar1z) almak istemem. Buz, bu kokuyu büyük oranda saklar. 

Buzu en çok yak1_t1rd11m türler, Amerikan burbon ve Tennessee viskileri ve baz1 genç 0skoç, genç Japon ve genellikle çou 0rlanda harmanlar1.   Bir single malt viskiye buz yak1_maz m1 derseniz, bu tamamen damak tad1n1z ile ilgili bir soru olur. Eer _eri f1ç1s1n1n verdii tatl1ms1 kokuyu istemiyorsan1z, single malt viskinize buz ekleyebilirsiniz. Bu dam1t1mevinin o viskiyi yarat1rken istedii bir içim _ekli olmasa da, doal olarak bir tüketici olarak siz nas1l isterseniz öyle yapma hakk1na sahipsiniz. Bezelye yemeine yourt ekleyen bir kuzenim vard1 misal, y1llarca ne yap1yor bu k1z diye bak1p hiç denememi_tim, bir gün denedim ve hala bezelyeyi öyle yerim.

Ayn1 zamanda isli viskiler sevenler için, buz, is kokusunu burunda geride b1rak1r ancak damakta (palate) a1rl11n1 korumaya devam eder. Su, tüm aromalar1 yok edecek kadar güçlü deildir, sadece zay1flat1r. Bu da, sizin ki_isel tercihinize göre dei_ir. 

Özellikle yaz s1caklar1 varken, buzlu viskiye olan ön yarg1n1n k1r1lmas1 aç1s1ndan bunu kaleme almak istedim, ileride k1_1n da payla_1r1m tabii ki, nihayetinde yaz k1_ buz ekleyen de çok tan1d11m var. Elbette buzunuzun, temiz içme suyundan yap1lmas1 gerektiini de hat1rlatmal1y1m.  0spanyada kola ile , Çinde ye_il çay ile, Japonyada ise büyük buz küpleri ile içilen bu içkinin her ne kadar miksolojiye çok uygun bir içki olmad11n1 dü_ünsek de, Diaego'nun me_hur ismi Colin Dunn1n, Lagavulin ile kola yak1_1r, ismi de Lady Laga olur dediini bizzat duyan sevdiim bir dostumdan dinledim. Art1k pazarlama amac1yla m1, hakiki damak tad1ndan m1 onu bilemem.

Son olarak unutmay1n ki viskinize buz veya su eklediinizde, alkol oran1n1 çok a_a1lara çekmi_ oluyorsunuz. Birkaç damlada %5-6 oran1nda bir kay1p ya_ars1n1z. 

Buzlu veya buzsuz, afiyetle içimler dilerim. 

Slainte, 

Ozan Vural
2024 © ViskiGurme