Viski Kültürü Üzerine 31 Tavsiye Ve Öneri

Viski Kültürü Üzerine 31 Tavsiye Ve Öneri
2018 y1l1n1n Aral1k ay1nda, ilk sosyal medya hesab1m olan Twitter'daki ViskiGurme hesab1ndan bir payla_1mda bulundum.

"Her gün" dedim, "günde bir tane olmak üzere y1lba_1 ak_am1na kadar bir öneri vereceim".

Bu öneri ve tavsiyelerin çou yeni deil, gerek atölyelerimde gerekse bu sitedeki yaz1lar1n içinde geçen içerikler, toplu halde olmas1 daha iyi diye dü_ündüm. Gerçekten de her gün bir adet naçizane öneride bulundum, güzel yorumlar geldi, epey payla_1ld1. 800 binden fazla ki_iye ula_t1, binlerce kez de payla_1ld1, yüzlerce yorum ald1.  Her _eyi web sitesinde toplama al1_kanl11m olmamas1na ramen, özenle haz1rlad11m bu önerilerin gerek arama motorlar1nda ç1kmayacak olmas1, gerekse bir gün mecran1n içinde kaybolup gidebileceini dü_ününce, en az1ndan kay1tl1 olmas1 için buraya da yazmak istedim. O yüzden de karakter s1n1rl1, k1sa, hap türü bilgilerdir sizin de görebileceiniz gibi. Hepsi ki_iseldir, bir hikaye çizgisinde ilerlememektedir.

Keza siz de büyük ihtimalle bir Google aramas1 sonras1 _u an buradas1n1z. Ho_geldiniz, haydi ba_layal1m.

1: Yurtd1_1na gittiinizde, ilk önceliiniz, nereden hangi viskiyi ucuz bulurum demek yerine, önden ara_t1r1p özel barlara gitmek, _i_esini belki asla bulamayaca1n1z/alamayaca1n1z viskilerden kadeh içmek olsun.

Hemen tüm iyi mekanlar menülerini online sunuyor.2:  Bir malt viskiyi çok sevdiinizde, ilk önceliiniz o dam1t1mevinin daha ya_l1/farkl1 _i_elerinden aramaktan ziyade, ayn1 bölge/f1ç1/ya_ benzerlikli dier dam1t1mevi viskilerini aramak ve onlar1 tatmak olsun.

Bu aray1_, daha ekonomik ve daha lezzetli bitebilir.3:  Evet buz eklemeyin. Hangi viski olursa olsun, en az1ndan ilk kadehe eklemeyin. Aksi halde gerçek karakteri saklan1r. Sonraki içi_lerinizde ister buz, soda, kola, enerji suyu ne isterseniz öyle devam edin.

Tad1m notlar1na da çok güvenmeyin sonuçta sizin dama1n1z.4:  Özellikle güçlü karaktere sahip viskilerin bo_alan _i_elerini atmay1n. Eer onlar1 y1kamadan, içini malt sirkesi veya zeytinya1 ile doldurursan1z, _i_ede hapsolan tad, salatalara ve etlere enfes bir lezzet takviyesi yap1yor.

Bu öneri, sevgili e_ime yazar tabii.5:  Viskilerin çounun içinde, E-150-karamel olarak geçen renklendirci madde vard1r.Viskinin kalitesi,renginden anla_1lmaz. Koyu renk daha alkollü veya aç1k renk daha seyreltilmi_ deildir.

Nadir de olsa as1l renginde _i_elenen viskiler vard1r, renk sadece göz içindir.


6:  Özel bir gün için özel bir viskiyisi saklamak yerine, herhangi bir günü, o viskiyi açarak özel k1l1n.

Bir y1lba_1n1, bir mezuniyeti, derbi galibiyetini zaten hat1rlars1n1z ama y1l1n herhangi berbat bir Pazartesi gününü sizin için unutulmaz k1labilirsiniz.7:   Bu k1_ epey souk olacak ve her zaman olduu gibi sm mecralar1 da karda viski fotoraflar1ndan geçilmeyecek. Viskinizi karda çekin ama oda s1cakl11nda için.

O denli soudukça tüm naif nüanslar1n1 kaybeder, adeta sadece güçlü alkol kokusuyla ba_ ba_a kal1rs1n1z.
8:  Eer viskilerin tad1m notlar1ndan ziyade, hikayeleri ve tarihin ak1_1na etki eden olaylar1 merak ediyorsan1z, onlarca olmas1na ramen ilk olarak _u iki kitab1 mutlaka okumal1s1n1z.

Whiskey Women ve Peat, Smoke & Spirit.
9:  En az bir defa mutlaka souk filtrasyon i_leminden geçmemi_, f1ç1dan direkt _i_elenmi_, üzerinde "non-chill filtered" ibaresi olan bir viski deneyin.

Bu sayede gerçekten doal bir viski deneyimi olur. Görüntüsü su, buz eklerseniz solukla_acakt1r ama lezzeti deil.

10:  Hiç popüler olmayan ülkelerin viskilerini her imkan1n1z olduunuzda mutlaka hala _ans1n1z varken ekonomik _ekilde deneyin.
Tazmanya, Almanya, 0sveç, 0sviçre, 0talya, Yeni Zelanda gibi.

S1radaki Yamazaki'lerin, Nikka'lar1n nereden ç1kaca1 hiç belli olmaz.

11:  0sli viskileri, esasen o viskilerin vah_iliini, isini ve biraz dengesizliini seviyorsan1z, çok y1llanm1_ (20+) y1ll1k ekspresyonlar1 size o hissiyat1 ya_atmayabilir, çok daha kompleks ve _a_1rt1c1 olabilirler ancak y1l ilerledikçe o sevdiiniz vah_ilik azal1r.
12:  Sadece yaz1lm1_ tad1m notlar1, verilmi_ puan, kazan1lm1_ ödüllerle viski almay1n. Onlar1n tümü özneldir. 0lk defa içeceiniz bir viskiyi önce az veya hiç, içtikten sonra çok ara_t1r1n.
Kendinize güvenin.

Unutmay1n ki dünyan1n en iyi viskisi, en sevdiiniz viskidir.
13:  Viskiyle yeni tan1_anlar genelde harmanla ba_lar.Kültürde ilerleyince malt viski ile tan1_1l1r ve o en iyisi denir.Yanl1_.Üçüncü seviyede harman1n ne kadar muazzam olduu anla_1l1r. Harman viskiye önem verin.

O, müthi_ lezzet sunan bir ekonomik bir sanat eseridir.14:  Viskiye en yak1_t1rd11m e_likçi yiyeceklerin ba_1nda, ek_i maya ve çavdar unu ile yap1lm1_ ekmek gelir.

Ayr1ca evde bira üretenler, dipte kalan tortudan çok iyi ekmek yapabilirler (tabii _erbetçiotu eklemediyseniz, yoksa tad1 ac1 olacakt1r).
15:  Hani bilerek içmek denir ya, bilmeye en ba_1ndan ba_lamak iyidir.

Viski özelinde geçmeyen ama asl1nda zeki zihinler için birebir alakal1 olduunu dü_ündüüm, Rod Philips-Alkol Tarihi ve Vedat Ozan-Kokular Kitab1 adl1 Türkçe kitaplar1 da kesinlikle tavsiye ederim.

16:  Viski ta_lar1 üzerine de yazay1m.
Makbulünün sabun ta_1 (talk ta_1) olduu söylenen bu ta_lar1 da "_ahsen" pek tavsiye etmiyorum, en az1ndan tad1m yaparken (ilk defa denediiniz bir viski).

Çünkü buz önerilmemesinin nedeni viskiyi suland1rmas1 deil soutmas1d1r.


17:  "Amerikan viskisi" fazlas1yla geni_ kümeli bir tan1md1r. Tennesse, bourbon, çavdar, m1s1r, arpa malt1, buday gibi türleri de kapsar.
Sadece Tennesse viskisi içerek hakk1nda yarg1ya varmak yanl1_ olur.

0yi bourbon, çavdar, m1s1r hatta single malt denenmelidir.
18:  Özel bir viskiyi açt1n1z ama sadece biraz içtiniz. Karakteri bozulmadan saklayabilmek için ya küçük _i_elere doldurabilirsiniz ya da içindeki oksijeni yok edecek önleyici bir sprey kullanabilirsiniz.

0smi Private Preserve, _arap yazd11na bakmay1n mant1k ayn1.


19:   Her zaman tar1ma sayg1 duyun. Unutmay1n ki viski bir tar1m ürünüdür. Endüstriyel bir tak1m elbise, çakmak, spor araba, bir ak1ll1 telefon deildir.

Eer iyi tah1l olmazsa, eer kötü su olur, eer adanm1_ çal1_anlar olmazsa Ogilvy dirilip övsün, yine de sevilmez.
20:  Viskiyi seven, bu kültürünü geli_tirmek isteyen herkesin kendine özel bir sonsuzluk _i_esi olmal1 ve bir sonsuzluk kadehinden yudumlamal1.

Nedir ve nas1l yap1l1r, Twitter'a s1mayacak kadar uzun, izninizle link. http://viskigurme.com/sonsuzluk-sisesi-yani-infinity-bottle-nedir


21:  Bizde sat1lm1yor ama evde (az) ura_arak yapabileceiniz bir viski e_likçisi var.

Geleneksel 0skoç tabletleri bir at1_t1rmal1k; hem uzun süre dayan1yor hem de müthi_ bir lezzet kombinasyonu yarat1yor. S1k s1k uygulad11m tarif _u _ekilde: http://viskigurme.com/muthis-bir-viski-eslikcisi-geleneksel-iskoc-tabletleri-tarifi-

22:   Gerçek damak tad1 için, bütçe el verdiince, bir viskinin daha ya_l1 olan1n1 deil fakat daha eski _i_elenmi_ halini bulmaya çal1_1n.

Viski _i_ede y1llanmaz fakat an1n 10 y1ll1k bir malt1 ile, onun 15 y1l önceki _i_esi aras1nda çok büyük fark var, bana güvenin.
23:   Eer çok genç ve yeteri olgunlua eri_memi_ bir viski içiyorsan1z -genelde ekonomik harman viskilerde geçerlidir- viskinizi kadehte en az 5-10 dakika bekletme sonras1 için.

Yeteri kadar havaland1r1rsan1z, sentetik alkol-uhu benzeri kokular1 biraz örtebilirsiniz.

24:  Son aylarda ülkemizde sat1lmaya ba_layan Lagavulin Distiller's Edition sonras1 daha da merak edilen bir konu.

Distiller's Edition ne demektir? Hangi viskilerde vard1r? Sat1n almadan önce baz1 özellikleri hakk1nda yararl1 bilgiler.  http://viskigurme.com/de-olarak-da-bilinen-distillers-edition-viskiler-ne-anlama-geliyor-
25:  ABD'den viski getirdiinizde, Avrupa'ya göre 5 cl avantajl1 olursunuz. ABD'de standart viski _i_eleri 75 cl, Avrupa'da ise 70 cl'dir.

0ster Amerikan, ister 0skoç, isterse Japon bile olsa.
Eyaletlere göre fiyat dei_se de, bir kadeh fazlan1n zarar1 olmaz.

26:  Son zamanlarda doaya kaç1_ var. Kamp kaçama1, kampç1l1k revaçta, ben de çok severim.
Bu kamplarda viskinizin fotoraflar1n1 çekin ama sonra arabada, elinizde yava_ça 1s1tarak için. Asla ate_in yan1na koymay1n.

Viski souk sevmez ama s1cakta ise direkt patlar.
27:  Hangi tür, hangi ya_ta olursa olsun, viskinizi asla bir _arap gibi yatay saklamay1n.

Minimum %40 alkolle mantar1 kesin, plastii yüksek ihtimal zaman içerisinde eritir.
0deal saklama _ekli dik, direkt gün 1_11 almayan ortamdad1r.
28:   Hemen her sene yeni ve çok iyi tasar1mlar ç1ksa da hala en iyi etki ve en ekonomik tad1m kadehi, bence copita (asl1 _eri kadehidir) tasar1m1 (ilk görsel).

Evinizde mutlaka farkl1 tad1m kadehleriniz olsun, i_in keyif k1sm1 biraz da tasar1m1 güzel kadehte içmekte.29:  Cask Strength yani f1ç1dan ç1kt11 gibi direkt _i_elenen, f1ç1 gücünde viskiler, ki %50-70 aras1 alkol oran1na sahiplerdir, en güzel kokular1n1 ve lezzetlerini birkaç damla oda s1cakl11nda eklendiinde verirler.

Su ekledikçe farkl1 kokular deneyimlenebilir.
30:  Çou insan kokular1 al1r ancak bunlar1 dile getiremeyebilir.

Damak ve burnunuzun geli_imi için küçük bir not defterine o viskinin tad1m notlar1n1 kaydedin.
Bir süre sonra "ayn1 viskiden" yine deneyerek yaz1n, eski notlarla kar_1la_t1r1n ve fark1 kendiniz görün.

31:    Son. Nihayetinde bu bir keyif, olmazsa olmaz deil.

Bu kültürü ve keyfi, kimseyi k1rmadan, üstün veya hakir görmeden, incitmeden, sorumlulukla ya_ay1n.
Hayatta daha önemli _eyler var.

Yeni y1l, her istediinizi getirsin. Sal1kl1, huzurlu y1llar dilerim.

-OzanAtölyelerden haberdar olmak için buraya eposta adresinizi b1rakabilirsiniz.

 
2024 © ViskiGurme