Viski İçmenin Sürreal Anatomisi

Viski İçmenin Sürreal Anatomisi
Ve o sesle ba_lar bütün bir resital.  

^i_enin mantar1n1 yava_ça ve yanlamas1na yukar1 çekersin ve adeta kontrol edebilecein bir rüyaya giri_ kap1s1n1n aç1lma sesini duyars1n. Kimi zaman bir g1c1rt1, kimi zaman görkemli bir sestir o ancak o kap1y1 sen açm1_s1nd1r.

Bundan sonraki macera, iyi veya kötü, tamamen senin ve benzersiz olacakt1r. 

Ard1ndan kadehi eline al1p önce hafif, sonra biraz daha seri bir _ekilde sallamaya ba_lars1n. Günlük güne_lik, rüzgars1z bir havada kaymak gibi denizi dingince seyredip, ard1ndan o deniz üzerinde dalgalar, f1rt1nalar ç1karabilir gibi bir güce sahipmi_çesine verdii o tehlikeli hazla birlikte kendi denizini, kendi yaratt11n deniz manzaras1n1 izlersin.

Tamamen sana özel olan, senin denizini. Tüm kontrol sendedir.  

Bazen bir kum saatini yatay bir _ekilde iki tarafa da sallarken kumlar1n o küçücük noktadan dierine asla geçememesinin verdii 1zd1rab1 ve sinir harbini, kendi f1rt1nal1 denizini bir kum denizine çevirerek altüst eder ve keyif almaya ba_lars1n.  

Bu surrealist dünyan, burnunun etraf1nda hafifçe yay1lmaya ba_layan kokuyla _ekillenmeye devam eder. S1cac1k odun f1r1n1 ekmeklerinin aaç dallar1nda yeti_tii bir denizin üzerine yürürmü_çesine _a_k1nl1kla dolu bir haz al1rs1n her seferinde.   Gözlerini kapay1p ald11n bir nefes viski kokusu ise art1k o saat, o dakika, o an sen nas1lsan seni sana gösterir.

Akl1na en sevdiin _iiri, roman1, eski günlüklerini, o en sevdiin _ark1y1, getirir, hazz1n yükselir. 

O anda o kokuyu içine çekmek istersin, hiçbir parfümde yapamayaca1n bir _ekilde bir yudum içersin, asl1nda sen o kokuyu içersin. 

Kontrolün sende devam ettii rüyana, istediin zaman g1rtla1ndan a_a1ya doru, yava_ yava_, s1cak s1cak mideye indirirsin ve o anda verdiin nefes ile, o güzel kokular1 senin kendi varl11nla birle_tirmi_ olursun.

O nefesi veri_ hali o kadar e_sizdir ki, gösünden yukar1ya daha çok nefes ç1karabilmeyi dilersin. 

Ben viskimi böyle sevmiyorum, viski böyle olduu için seviyorum. 

Sonra, bir nefes daha. 

Ozan
2024 © ViskiGurme