Tuğrul Şavkay: Bir Japon Viskisi İçerken Kampai Denilecek Adam!

Tuğrul Şavkay: Bir Japon Viskisi İçerken Kampai Denilecek Adam!
Türkiyede viski üzerine üstad diyebileceimiz iki üç ki_iden ikisi ya_1yorsa, bir tanesi maalesef art1k aram1zda deil. Ben sizlere, yeme içme ve özellikle içki konusunda bir üstad olan, unutulmayan deerlerden sevgili abim, rahmetli Turul ^avkay1n hayat1 üzerine bir viski yaz1s1 yazmak istedim.
 
Gurme ve yazar Turul ^avkay, Galatasaray Lisesi'nde okudu. Üniversite örenimini Avusturya'da Graz Üniversitesi'nde ba_lad1, Türkiye'ye dönüp Boaziçi Üniversitesi 0dari Bilimler Fakültesi'nde sosyoloji eitimini tamamlad1. Ayn1 fakültede siyaset bilimi alan1nda master ve doktora yapt1.  Örenciyken Kervansaray Oteli mutfa1nda bula_1kç1 olarak i_e ba_lad1. Daha sonra ünlü otellerle restoranlarda, a_ç1, yiyecek içecek yöneticisi, dan1_manl1k gibi görevler yapt1. Be_ y1l boyunca da Birle_mi_ Milletler'e bal1 Uluslararas1 Zeytinya1 Konseyi'nin tan1t1m programlar1nda görev ald1. ^avkay, bölüm ba_kanl11 yapt11 Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bal1 dört y1ll1k Gastronomi ve Mutfak Sanatlar1 Bölümü'nün kurucular1 aras1ndayd1. Ayr1ca çe_itli gazetelerde görevler ald1 yaz1lar yazd1.
 
Klasik ansiklopedik bilgileri vermi_ oldum.


Turul ^avkay
 
Fakat viski konusunda da bir üstad ve yenilikçi diyebilirim. Dü_ünün bir gazetede veya dergide yaz1 yaz1yorsunuz.

Ne yapars1n1z?

Genelde risk almadan yazmak demek, ülkede olan bitenden bahsetmek demektir.

Eer siz hayat1n1z1 gurmelii benimsemi_ ya_arak bir yazarsan1z, "kendinize göre" ülkedeki en sevdiiniz biftei, en sevdiiniz lahmacunu, ülkede sat1lan en sevdiiniz _arab1, en güzel biray1 ve hatta en iyi lezzetli rak1y1, bal11, mekan1, atmosferi yazars1n1z genelde deil mi?
 
Turul ^avkay, ülkede popüler olmayanlar1, popülariteyi umursamadan yazard1.

Otellere menü dan1_manl11 veren ve asl1nda geçimini yerel medya ve i_letmelerden salayan bir insandan bahsediyorum.  Viski de yazard1, hem de biz henüz viski nedir bilmediimiz, en lüks otel barlar1nda Vat 69 ve kolan1n en lüks kokteyl olarak sunulduu zamanlarda.
 
Bahsedeceim konu da bununla ilgili.
 
Bugünlerde Japon viskileri revaçta. Her ne kadar viski dünyas1n1 yak1ndan takip eden herkes Jim Murrayin büyük bir üstad veya guru olduunu dü_ünmese de, onun kitleleri pe_inden sürükleyebilecek biri olduunu herkes kabul etmeli. Dürüstçe konu_ursak, iyi viski olduunu bilirdik ancak 2013 y1l1nda Yamazaki single malt viskiyi dünyan1n en viskisi olarak seçmesinden önce hangimiz onun hakk1nda popüler medyada yaz1 gördük, o viski hakk1nda postlar gördük, tweetler, instagram fotoraflar1 gördük?

Bence hiçbirimiz ya da çok az1m1z diyeyim.
 
^avkay, Murrayden tam 11 y1l önce, merkez medyada Japon viskilerinden bahseden yaz1lar yaz1yordu. Daha viski nedir tam bilmeyen bizim için, bir de Amerikan filmlerinde dahi geçmeyen Japon viskilerini yazmak büyük bir riskti.
 
Ama o öyle bir adamd1, tad1 güzelse ve onu etkiliyorsa yazard1. Ne ülkede sat1lmas1n1 umursar, ne dünyadada popüler olup olmamas1n1.
 
Geçtiimiz günlerde, ar_iv kar1_1t1rken bir yaz1s1na rastlad1m. Hayat1n1 kaybedetmeden bir y1l önce kaleme alm1_. Bak1n içinde tan1d1k isimler de geçiyor. 0lahi izniyle buraya kopyal1yorum:
 
Bir de Japonya dönü_üm var. Japonya'ya bir aralar s1k gidiyordum. Oradaki biralar1 ve viskileri tatmam1_ olmak, bir içki merakl1s1 için gerçekten hüzünlü bir durum say1l1r. Japon biras1 ve viskisi olaanüstü güzeldir. Yine de Japonlar1n bunlar1 ihraç etmek gibi bir gayret içinde olduklar1na hiç tan1k olmad1m. Neyse... O seyahat dönü_ü hat1ral1k birkaç içki alm1_1m. Tam uçaa bineceiz ki, cebimdeki yenler batmaya ba_lad1. Kar_1mda da çok ho_ bir gümrüksüz içki maazas1 var. 0çeri dald1m. Sat1c1ya, Ellerim dolup ta_1yor. Öyle bir viski ver ki Türkiye'ye kadar ta_1d11ma desin dedim. Adam hiç tereddüt etmeden önüme 12 y1ll1k bir Nikka Pure Malt Whisky koydu. ^i_eyi ta_1d1m. Eve gelir gelmez tatt1m. 0yi ki de ta_1m1_1m...

Birkaç hafta önce Teoman Hünal telefon etti. Önce sahibi olduu Akaretler'deki 0talyan lokantas1 La Vecchia Toretta'ya davet edecek sand1m. Meer Eve gel; Mehmet Yalç1n, sen, ben bir viski tad1m1 yapal1m dermi_. Eli bo_ gitmemek için 12 y1ll1k Nikka Pure Malt Whiskymi koltuumun alt1na s1k1_t1r1p yola koyuldum. Mehmet Yalç1n da Macallan The 1874'ü ta_1m1_ yan1nda. Geri kalan _aheserler Teoman Hünal'1n koleksiyonundand1. Neler vard1 derseniz, k1saca sayay1m: Talisker'in 25 y1ll1k f1ç1 sertliindeki viskisi, Highland Park'1n 40 y1ll1k 1958 tarihli viskisi ve The Macallan'1n 52 y1ll1k 1946 tarihli o muhte_em ürünü...


Solda Turul ^avkay aabey, ortada babam Orhan Vural, sada Teoman Hünal aabey

Tad1m1n bütün ayr1nt1lar1n1 burada anlatmam mümkün deil.

Olsa olsa bir gün gazetede tefrika edilebilir.

Ya da daha iyisi bu ay bir Gusto al1p ayr1nt1lar1 okuyabilirsiniz. Ama sonra yer kalmaz diye hemen bir iki notu aktarmal1y1m.
 
Yaz1, 2002 tarihli. Evet yanl1_ okumad1n1z, 2002.
 
Turul ^avkay, babam1n da yak1n bir arkada_1yd1. Yine ar_ivlerden ç1karabildiim fotoraflardan ikisini koymak istiyorum. Biri Becks bira fabrikas1, dieri Bacardi olmal1.


Solda Mehmet Yalç1n aabey, ortada babam Orhan Vural, sada Turul ^avkay aabey
 
Asl1nda demek istediim, viski ülkemizde popüler oluyor. Hatta çok popüler oluyor. Ama bunu, bizim gibi yaz1 yazan, tad1m yapan, eitim veren insanlardan çok daha önce yapmaya çal1_an insanlar vard1 ve bizim onlar1 sayg1yla ve sevgiyle anmam1z gerekiyor.

Tabii ki onun zengin ve duygu dolu hayat1 bir yaz1ya s1maz ve yazacak olan da ben olamam.

Ancak, hat1rlamam1z laz1m böyle insanlar1.
 
Bir Nikka viski içerken, Turul ^avkay1 hat1rlayal1m, bir kampai diyelim onun an1s1na.
 
Bu da sizden yazar1n beklentisi olsun.
 
Sevgiler,
 
Ozan Vural


Gelecek atölyemiz:

2024 © ViskiGurme