The Glendronach, Benriach ve Glenglassaugh Baş Damıtımcısı Dr. Rachel Barrie İle Özel Söyleşi

The Glendronach, Benriach ve Glenglassaugh Baş Damıtımcısı Dr. Rachel Barrie İle Özel Söyleşi
Merhaba, özellikle y1llard1r Türkiye'de sat1lmas1n1 çok arzulad11m markalardan baz1lar1 bu yaz Türkiye'ye geldi. Bunlar Benriach, The Glendronach ve Glenglassaugh. Ben de o esnada özel bir f1rsat yakalarak bu üç dam1t1mevinin ba_ dam1t1mc1s1 Dr. Rachel Barrie özel bir söyle_i yapma _ans1na sahip oldum. Bu noktada Brown-Forman Türkiye'den bana yard1mc1 olan herkese te_ekkür ederim. Klasik sorulara sahip bir söyle_i olmas1n1 istemediim için, Rachel'1n farkl1 konulara bak1_ aç1lar1n1 da sizlere aktarabilmek için özenli sorular haz1rlad1m. Bunlar1n neticesinde sadece günümüzdeki ve Türkiye'deki ekspresyonlar özelinde deil, y1llar sonra dahi güncelliini devam ettirecek fikirlerin içinde yer ald11 bir yaz1 ortaya ç1km1_ oldu. Hiçbir noktas1na dokunmadan Türkçeye çevirdim, sizleri ba_ ba_a b1rak1yorum. Slainte.

Merhaba Rachel, öncelikle _öyle ba_lamak istiyorum.

Viski sektörüne ilk ad1mlar1n nas1l oldu ve bugün geldiin noktaya kadar k1saca neler yapt11n1 sorabilir miyim?


Merhaba. Üniversitede kimya bölümünü bitirip, onur derecesiyle mezun olduktan sonras1nda 0skoç Viski Ara_t1rma Enstitüsü bünyesinde, tat ve koku üzerine çal1_maya ba_lad1m.

Bir gün bir ba_ dam1t1mc1 olmak da ana hedeflerimin parças1yd1. Bu balamda 25 y1l boyunca 0skoç viski sektöründe görevler yapt1m. 2017 y1l1na geldiimizde ise Brown-Forman ailesine kat1l1rken ald11m rol, The GlenDronach, Benriach ve Glenglassaugh dam1t1mevlerinin ba_ dam1t1mc1s1 olmakt1.

Bu benim için biraz eve geri dönü_ gibi de oldu. 0skoçyan1n dört bir yan1ndaki farkl1 dam1t1mevlerinde çal1_t1ktan sonar kendi doduum, bu içkiyle tan1_tuum ilk topraklar olan Kuzey Dou taraf1na yeniden geldim.

Bir kad1n olarak viski sektöründe çal1_1rken ya_ad11n zorluklar oldu mu?

Genel olarak hem harmanlama hem de dam1tma pozisyonlar1nda erkeklerin çounlukta olduunu biliyoruz. Asl1nda _u anda bu sektörde kad1n olarak çal1_mak için müthi_ bir zaman. Her geçen gün daha fazla kad1n viski dünyas1yla tan1_1yor, içine giriyor ve bunu görmek gerçekten bana fantastik geliyor.

Viski endüstrisinin tarihine bakt11m1zda, cinsiyet çe_itliinin çok eksik olduu zamanlardan geçtiimiz doru ancak art1k bu h1zla dei_iyor.

Dam1t1mdan harmanlamaya, pazarlamadan liderlik pozisyonlar1na kadar birçok yetenkli kad1n art1k yol gösterici oluyor. Dünyan1n en kompleks ve farkl1 içki türüne sahibiz, bence bunun yans1mas1n1 bütün sektörümüzde görmek de çok önemli bir durum.

Belki de on y1llar sonra tüm dünyada ikinci bir viski patlamas1 ya_1yoruz. ^u anda viski talebi, arz1 adeta geride b1rak1yor ve günümüzde uzun süreler boyunca y1lland1r1lm1_ viski bulmak da daha zorla_1yor. Peki bu bask1lar ve talepler kar_1s1nda sizin i_iniz nas1l dei_iyor? 

Daha k1saca sormam gerekirse, kendinizi böyle beklenmedik bir ilgiye nas1l haz1rl1yorsunuz?


Single malt viski için dünya çap1nda bu kadar yüksek talep görmek harika ki bence kelimenin tam anlam1yla dünyadaki en iyi içki türü!

Görevimin büyük bir çounlu da olu_an trendleri dinlemeyi ve tahminleri içeriyor, bu yüzden mümkün olduunca en yüksek talebe haz1rlanmaya çal1_1yorum. Bununla birlikte, bir kristal kürem yok, bu nedenle, büyümeyi desteklemek için artan kapasite ve hammaddelere (kaliteli malt üretilmesi için gereken arpa ve me_e f1ç1lar1) yap1lan yat1r1mlar1 bilgilendirmek için gereken içgörüleri elde etmek için ba_kalar1yla birlikte çal1_arak çok fazla tahminde bulunuyoruz.

Kesin olan _u ki, dünya çap1nda giderek daha fazla insan, viski için kendine özel bir tat ve ilgi geli_tiriyor, ki bunu görmek harika.

En iyi tad1 ve yüksek kaliteli single malt viskiyi yaratmak zaman, özen ve özveri gerektirir - talebe yeti_mek için acele etmeye veya acele etmeye de yer yoktur. Asl1nda her _ey mümkün olduunca planlamaya bal1d1r.

Her _ey birayla ba_lad1 ama butik-kraft i_inin viski dünyas1na da gittikçe ivmelenen bir bir yönü var.

Kendi malt1n1 üreten, yeni büyüyen, küçük butik dam1tma tesisleri var ve siz onlar1 nas1l görüyorsunuz?


^u anda 0skoçya'da 130'dan fazla viski dam1t1mevi var ve bu say1 h1zla art1yor.

Yeni ve genç dam1t1mevlerinin, yerle_ik, olgun ve son derece sayg1n dam1t1mevleri ile bir arada var olabileceini ve her biri yeni, genç ve basit ya da daha derin, karma_1k ve olgun istekleri olan tüketiciye farkl1 bir _eyler getirebileceini dü_ünüyorum.

Sektörde yeni ve eski, büyük ve küçük herkese yer var!

Ba1ms1z _i_eleyici firmalarla çal1_may1 tercih ediyor musunuz? Bir ba_ dam1t1c1 olarak bu konunun sizin için art1lar1 ve eksileri nelerdir?

Öncelikle on y1llar boyunca odak noktam en iyi, en karma_1k ve zengin karakterli tek maltlar1 beslemek olmu_tur.

Bu anlatt11m, malttan dam1tma, olgunla_ma ve _i_eleme yoluyla karakteri anlamak, mükemmelle_tirmek ve zenginle_tirmek için özveri gerektirir. Küresel bir _irkette çal1_mak ise içerik tedarikinin sürdürülebilirlii, dam1tma yat1r1m1 ve olgunla_ma için en yüksek kaliteli f1ç1lar gibi avantajlara sahiptir.

Bu ayn1 zamanda arpadan _i_eye kadar kalitenin koruyucusu olarak, kalitenin her ad1mda mükemmel olmas1n1 salayabileceim bir avantaj1 da beraberinde geliyor.

Biraz viski özelinde devam etmek istiyorum. The GlenDronach, Benriach ve Glenglassaugh aras1ndaki karakter farkl1l1klar1n1 nas1l tan1mlars1n?

Bahsettiin üç dam1tma tesisi birbirinden sadece 20-30 mil uzakta olmas1na ramen, hepsi birbirinden inan1lmaz derecede farkl1d1r. Glenglassaugh'u sadece nefes kesen Sandend Körfezi'nin k1y1s1nda oturduu için deil, olgunla_t1kça k1y1 depolar1m1zda kara ve deniz taraf1ndan _ekillendirilen tropikal, tuzlu karamel karakteri nedeniyle 'sörfçü rüyas1' olarak tan1ml1yorum.

Ard1ndan, her bir çok katmanl1 ifadeyle çok çe_itli lezzet olas1l1klar1n1 kapsayan yeni portföyünü geçen y1l piyasaya süren Benriach var.

Benriach'1n çok yarat1c1 bir dam1t1c1 miras1 var ve kendini deneylere çok iyi veriyor, bu bizim gurur duyduumuz ve dünyan1n her yerinden temin edilen çe_itli eklektik me_e f1ç1larda olgunla_ma yoluyla ke_fetmeye devam etmek istediimiz bir _ey.Benriach 10 Three Cask Matured. Amerikan bourbon, 0spanyol _eri ve "virgin oak" olarak tabir edilen, içine ilk defa alkol doldurulan ak me_e "s1f1r" f1ç1larda en az on y1l dinlendirildikten sonra, ustal1kla evlendirilerek _i_elenmi_ bir viski. Lokasyon benim ev.

The GlenDronach yine farkl1d1r. 0spanya'daki seçkin _eri üreticilerinden ki_isel olarak tedarik ettiimiz en iyi _eri f1ç1lar1n1n kullan1m1 sayesinde muazzam miktarda derinlie ve karaktere sahip, zengin _eri etkili bir Highland single malt1. 0skoçya'n1n en eskileri aras1nda yer alan bu dam1t1mevi de, 0skoç Dal1k Bölgesi'ndeki Forgue vadisinde yer almaktad1r.

Türk viski tüketicileri uç noktalar1 çok seviyor. Turba ve ise dü_kün viskileri sevmelerinin yan1 s1ra _eri etkisini de çok seviyorlar ve dediiniz gibi The Glendronach bu konuda çok yüksek bir üne sahip. Özellikle The Glendronach için f1ç1 seçimi ve kullan1m1 konusunda bize neler söyleyebilirsiniz?

The GlenDronach'ta iki _eri türüne özel bir odaklanma var, ancak depoda birkaç _eri türü ve ayr1ca Port f1ç1lar1m1z da var, bu yüzden asl1nda orada çe_itlilik var.

Özellikle Oloroso f1ç1lar1m1z, salam notalar1 ve ayr1ca tam gövdeli derinlii ortaya ç1kar1yor.


Ba_1ndan sonuna dek _eri f1ç1lar1nda dinlendirilmi_ The Glendronach 12. Lokasyon, Mürefte.

Özellikle pek sevdiim Pedro Ximénez f1ç1lar1, The GlenDronach ruhuyla inan1lmaz derecede iyi çal1_an koyu meyve ve tatl1 baharat1 daha fazla ortaya ç1karma eiliminde.

Benriach'ta ise, isli viski ürettiimiz dam1t1mevinde y1l1n özel zaman1n1 onurland1rmak için buna Duman Mevsimi diyoruz (orjinali Smoke Season ama bunu çevirirken 0s Mevsimi desem daha doru olur -Ozan).

Bu, eskiden beri süregelen bir gelenek ancak turban1n bölge ile çok yayg1n bir ili_kisi olmad11 için Speyside dam1t1mevi için al1_1lmad1k bir durum. Islayin turbal1 viskilerinden farkl1 olan isli viskileri üretirken Highland turbas1 kullan1yoruz ki bu daha çok tatl1, zengin bir isli viski olma eiliminde sonuçlar ortaya ç1kar1yor.

Peki ya Glenglassaugh için turba kullan1m1 konusunda neler söyleyebilirsin?

Islay turbas1 ve Highland turbas1 gibi farkl1 bölgeler aras1nda asl1nda ayn1 seviyeleri kar_1la_t1ran birçok yanl1_ anlama olduu için PPM hesaplamalar1 hakk1nda ne dü_ünüyorsunuz?

Bat1 K1y1s1 ve Islay'daki dam1tma tesisleri taraf1ndan deniz kenar1nda elde edilen turban1n çounluundan farkl1 olarak, Highland turbas1 anakaradan elde edilir ve yüzy1llar boyunca ayr1_m1_ eski aaçlar ve fundalar taraf1ndan olu_ur, bu da onu inan1lmaz derecede benzersiz k1lar.

Bu turba, arpam1z1 nazikçe besleyen muhte_em bir tatl1 is ve duman üretir.


Buras1 Glenglassaugh k1y1lar1 deil, Terziköy ancak özellikle hafif serin bir havada ve denizle iç içeyken bu viskinin keyfinin harika olduunu göstermek istedim.

Highland turbas1n1n Glenglassaugh'un karakteri üzerindeki etkisine gelince, bu viskinin sahil-deniz tarz1yla uyum içinde olmas1na olanak sal1yor.

Glenglassaugh dam1t1mevinin verimli ve k1y1 konumundan dolay1 kara ve denizin görünür ve görünmez etkileri taraf1ndan _ekillendirilmesi hakk1nda çok konu_uyoruz.

Highland turbas1 eklemek, bu tatl1 tatl1 ve k1y1 malt1na ba_ka ve zengin bir boyut kat1yor.

Kraft-butik bira üreticileri ve viski dam1t1c1lar1 aras1nda artan bir geçi_-i_birlii eilimi var gibi görünüyor. Sizin viskileriniz için ufukta böyle bir dü_ünce var m1?

Yüzy1llar önce, fazla arpan1n çou, viski üretiminin ba_lad11 biraya fermente edilirdi. Ayn1 _ekilde, kraft bira fabrikalar1 bira yapmakla ba_lar, daha sonra viski yapmak için daha sonra eklemeyi seçebilir tabii ki.


Benriach Smoky Ten. 10 y1ll1k bu Speyside malt1, bourbon, s1f1r me_e ve içinde daha önce rom dinlendirilmi_ f1ç1larda bekletiliyor. Bununla birlikte Speyside turbas1 kullan1larak kurutulan malttan dam1t1l1yor. Kulaa ilginç geldii kadar dama1n1za da ilginç ve sofistike geliyor.

Tüm dam1tma tesislerimiz, sonunda viskiye dönü_en alkole dam1t1lmadan önce, ortalama %8 civar1nda "güçlü bir bira" üretir.

The GlenDronach, Benriach ve Glenglassaugh dam1tma tesisleri 100-200 y1l önce fermente edilmi_ püre 'biralar1n1' dam1tmak için lisans ald1 ve o zamandan beri en iyi tek malt 0skoç Viskisini dam1t1yor ve olgunla_t1r1yor.

Son olarak, Türkiye'deki yeni viski merakl1lar1na tavsiyeleriniz var m1?

Viski dünyas1 senin istiridyendir! Benzerliklerini ve farkl1l1klar1n1 anlamak için farkl1 bölgelerden çe_itli maltlar1 deneyin ve hep deneyin.

Lezzeti, zenginlii ve derinlii ke_fetmeye aç1k olun ve nihayetinde kendi kurallar1n1z1 koyun! Viski sevdiklerinizle elenmek ve o özel anlara kadeh kald1rmak içindir.

Yay1na haz1rlayan: Ozan Vural
2024 © ViskiGurme