Sonsuzluk Şişesi Yani Infinity Bottle Nedir?

Sonsuzluk Şişesi Yani Infinity Bottle Nedir?
Merhaba,

Viski dünyas1nda, "sonsuzluk _i_esi" ismiyle çevirebileceimiz, infinity bottle diye bir kavram vard1r. Bu kavram zaman içerisinde viski sevenler aras1nda bir tutkuya dönü_mekte. Teknikten ziyade biraz bu kültürün romantik taraf1yla ilgili olan bu terimi aç1klamak istiyorum.

Öncelikle _ey bo_ bir _i_eyle ba_lar.

Kendi tercihinize göre yeni veya eski ancak temizlenmi_ bir viski _i_esini al1rs1n1z. 0çtiiniz, beendiiniz veya içerken ya_ad11n1z duygular1, ortam1 hat1rlamak isteyeceiniz viskilerden genel olarak 1-4 cl aras1nda (kural1 olmayan bir _ey olduu için siz ölçüleri dei_tirebilirsiniz tabii ki) bu bo_ _i_eye al1rs1n1z. Tabii bunlar1n notunu, tarihini de tutars1n1z. Genelde bu çizelge, _i_enin üzerine bo_ bir etiket olarak yap1_t1r1l1r veya ili_tirilerek saklan1r. Dilerseniz, az1n1n iyice kapand11ndan emin olduunuz o çok _1k viski karaflar1 da uygundur.

Asl1nda amaç teknik olarak kendi harman viskinizi veya malt harman1 viskinizi olu_turmak olsa da, i_in asl1nda istenen, o an1lar1, keyifli, hüzünlü, bir daha yakalanamayacak olan anlardan bir hat1ray1, bir _i_e içerisinde biriktirmektir.

Genelde "sonsuzluk _i_elerinden" iyi harman elde etmek zordur. Hem en ba_1ndan itibaren _i_enin içindeki bol oksijenin verdii olumsuz etki, hem de yapan çou insan1n, yani
sizlerin bizlerin usta birer "harmanc1" olmamam1z. Bo_una babadan oula geçmiyor bu meslek genelde, zor, çok zor zanaat.

Bununla beraber, iki tane "sonsuzluk _i_esi" yapmak benim kendi fikrime göre daha mant1kl1, nihai güzel lezzet için. Siz içine hangi muazzam ho_ meyvemsi viskiyi eklerseniz ekleyin, eer isli eklediyseniz, i_in rengi dei_ir. Bir isli (turbal1 malt viskilerden), bir issiz _i_e (bir ihtimal sadece _eri veya bourbon f1ç1l1 ekspresyonlardan) yaratma daha mant1kl1.

Son önemli k1s1m ise bunu ne zaman içeceiniz.  Genelde _i_e yar1s1na kadar dolmadan içilmez ancak en güzeli _i_eyi doldurtuktan sonra, sizin için özel bir günde içmek olacakt1r. 0çinden hangi kimyasal reaksiyonla ne ç1karsa ç1ks1n, o sizin an1lar1n1z, sonsuzluk _i_eniz. Bu _i_eden bir kadeh koyduunuzda ise ona da "sonsuz dirhem" yani "infinity dram" ismini veriyorlar.

Dram nedir, dirhem ne alaka derseniz sizi bu yaz1ya alabilirim.

Slainte

Ozan Vural


 
2023 © ViskiGurme