Simya'nın Sırları Kitap İncelemesi

Simya'nın Sırları Kitap İncelemesi
Merhaba,

Bu yaz1da sizlerle Lawrance M.Principe'nin yazd11 Simya'n1n S1rlar1 kitab1ndan bahsedeceim.

Eer ki_isel olarak çok ilgili deilseniz, genel olarak simya konusundaki hemen herkesin ortak bilgi ve fikirleri bir kurgusal romana veya filme s1d1r1lm1_ ve k1s1tlanm1_ halde bir sohbetten dierine küçük cümlelerle geçi_tirilir.

Bununla beraber asl1nda konunun "i_te ta_1 alt1na çevirme _eyi (bir bilim mi safsata m1 ura_ m1 olduunu hakk1nda kesin bir yarg1yla konu_maktan çekinen insanlar böyle der)" olmad11, çok daha derin ve karma_1k olduu _üphesiz bir gerçektir.

Bu kitab1 al1rken, biraz bu konunun ilgilisi olduum için Türkçe bir kaynak okuyaca1m için mutlu fakat bir kimya dersi kitab1 gibi olmad11n1 umarak biraz da endi_eli bir ruh halindeydim. Tam olarak istediim, hatta fazlas1n1 elde ettiim bir kitap oldu. Yer yer bilimsel bilgilerin birbirlerine eklemlenerek birikir inanc1n1, yer yerse tam tersini okuduum noktalar oldu.

Biraz bahsedeyim.

Çok s1k yaz1l1r, ben de atölyelerimde alt1n1 çizerim, bira bu topraklardan ç1km1_t1r ve bu topraklara aidiyeti vard1r. Bununla beraber asl1nda yüzy1llar sonra viskiye, votkaya, cine, tekilaya, brendiye hayat verecek olan dam1tma sanat1n1n da bu topraklardan ç1kt11 çok fazla bilinmez. Bilakis üçe ay1rabildiimiz simya tarihinde (Greko-M1s1r, Arap, Ortaça dönemleri), bizim topraklar1m1zdaki al-Kimiya bölümü en çok ilgimi çeken sat1rlar1 bar1nd1rd1.

Cabir Bin Hayyan (veya onun ad1yla yazan ba_kas1, veya bir grup insan) dam1tma metodu ile ate_, hava, su ve toprak alt1nda toplad1klar1n1 t1p bilimine uyarlamaya çal1_1rken, yüzy1llar sonra bu metodla asl1nda çok daha keyfi sonuçlar için pratiinin yap1laca1n1 herhalde hiç dü_ünmemi_tir.

Kitap, üç yüz y1l önce sona ermi_ bir kültürü bize en ba_1ndan sonuna kadar çok aç1klay1c1 ancak sade ve yer yer esprili bir dille aktar1rken kendimi bir sohbet esnas1nda hissetmemi de salad1. Bu kadar karma_1k gözüken konular1 Harry Potter'1n Felesefe Ta_1'ndan bahsederek aktarmak bizi bir kimya örencisi-hocas1 olmadan da konuyu ilgi çekici bir _ekilde kavrayabileceimize dair güven veriyor. 

Olur da kitab1 al1r okursan1z, sizden bir ricam olacak. 66. ve 67. sayfalardaki iki paragraf, birbirinin editlenmi_ hali mi, iki ayr1 çevirmenin yorumu mu anlayamad1m ama ayn1 metnin iki farkl1 tarzda- bilinçli olarak- orjinalinde böyle yer al1p almad11ndan emin olamad11m için küçük ve keyifli bir hata m1 yakalad1m diye sordurttu. 

^öyle ilginç bir özellii de, kitab1 ön sipari_e ç1kar ç1kmaz ald11mda, Kaan Çaydaml1'n1n ülkede ilk sat1n alan1n ben olduumu yazmas1 oldu benim için. 0lk bitiren ben miyim bilemem ama ilk ben ald1m diye hep hat1rlayaca1m herhalde.

Keyifli okumalar,

Simya'n1n S1rlar1
Yazar: E.M. Principe 
Çevirmen: Umut Ho_afç1
Yay1nevi: Alt1k1rkbe_ Yay1n
1. Bask1 
Nisan, 2020

 
2024 © ViskiGurme