Ozan Vural HakkındaOzan Vural, 0stanbul Bilgi Üniversitesi 0leti_im Fakültesinden mezun oldu. ABD'de, New York Üniversitesinden Digital Marketing Strategy & Execution sertifikas1 ald1.

Hollanda'n1n dünyaca ünlü tar1m bilimleri odakl1 Wageningen Üniversitesi & Ara_t1rma Merkezinden The Science Of Beer Sertifikas1'n1, 0skoç Edinburgh Whisky Academy sertifikas1n1 ve Université Catholique de Louvain The Science Of Beer sertifikas1n1 ald1. 

Milliyet ve Vatan gazeteleri dijitalde uzun y1llar life-style bölümlerini yönetti.

Türkiyede ilk defa düzenlenen Dünya Viski Günü organizatörleri aras1nda yer ald1.

Halen viski ve bira üzerine kültür eitimleri veriyor, viski eitmenlii yan1 s1ra Beykent Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nde konuk eitmen olarak Malt1n Yolculuu dersini veriyor, Boaziçi Üniversitesi Mezunlar Dernei'nde harmanlama sanat1 ve malt viski üzerine eitim veriyor ve çe_itli yarat1c1l1k konferanslar1nda kültür üzerine konu_mac1l1k yap1yor, sevdii kültürülere dair tecrübelerini payla_1p insanlar1n mutlululuk yolculuklar1na katk1 salamaya çal1_1yor, çe_itli bas1l1 dergi ve dijital mecralara yaz1lar yaz1yor. 0stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü lisans eitimine devam ediyor.

Kurumsal viski & bira etkinlikleri, konu_mac1l1k ve genel ileti_im için [email protected] ve [email protected] e-posta adreslerini kullanabilirsiniz.
 
2024 © ViskiGurme