Lale Şeklindeki O Meşhur Viski Kadehinin Hikayesi: The Glencairn

Lale Şeklindeki O Meşhur Viski Kadehinin Hikayesi: The Glencairn
Viski içerken hangi kadehi tercih ediyorsunuz?
 
Az1 geni_ ve tumbler ismi verilen kare Amerikan tasar1mlar1n1 m1?
 
Copita ismi verilen zarif ayakl1 küçük _arap kadehlerine benzer tasar1mlar1 m1?
 
Yoksa ben genelde o laleye benzeyen kadehlerden yani tercih ediyorum mu diyorsunuz?
 
Burada size _u kadehle içmelisiniz, bunu belki, _unu asla gibi önerilerde bulunmayaca1m. Viski, keyif ald11n1z ve imkan1n1z olan her kadehte sizin yan1n1zda olan bir dost.
 
Fakat _u hani laleye benzeyen kadehlerin güzel bir hikayesi var, onu payla_mak istiyorum.
 
Viski kültürüne biraz biraz 1s1nm1_ hemen herkesin bir adet edindii, evinde olmasa da bir mekanda tercih ettii o kadehin ismi Glencairn viski kadehi.
 
1990 y1l1na gidelim. 0skoçyada, Raymond Davidson isimli bir viski tutkunu, on y1llard1r viski içiyor, yeri geldiinde bir kadeh çok özel bir viski için bütçesini  epey zorlad11 oluyor ama içtii kadehlerde sanki bir eksiklik hissediyordu.


Glencairn kurucusu Raymond Davidson ve oullar1.
 
Davidson kendi az1ndan o günleri _öyle anlat1yor:
 
Hayat1m boyunca çok s1k1 bir viski içicisi oldum. Bir bara gidiyor ve ne içeceimi bilerek sipari_ veriyordum. 0skoçyadaysam, viskimi zaten sek getirdikleri için tek uyar1m onu bir _arap kadehine koymalar1yd1. Dü_ünsenize, 0skoçyada bir 0skoç viskisi içiyorum ve sipari_ ederken bir _arap kadehi rica ediyorum! Dier kadehler, almak istediim kokular1 havaya uçuruyordu. O anlardan bir tanesinde durdum ve dü_ündüm. Bu i_i yapan yoktu, ben yapmal1yd1m. Hem kendi özel zevkimi tatmin edebilir hem de ticari bir ba_ar1 kazanabilirdim.
 
Bu güzel hayal, on y1l boyunca Raymondun kafas1nda sadece hayal olarak kald1. 2000li y1llar1n ba_1na gelindii o günlerde ise, 0skoçya d1_1ndaki dünyada müthi_ bir ivmeyle artan viski popülaritesini görüyor ve kendi firmalar1n1n bu yenilie ayak uyduracak ve hatta bir bo_luu doldurabilecek tasar1ma sahip bir ürün üretip üretemeyecei konusunda bu sefer çok ciddi kafa yoruyordu.
 
Viski üzerine bir inovasyon, insan1n kendi ba_1na çok da kolayca yapabilecei bir_ey deil. Hemen her giri_imde olduu gibi fikir almal1, i_i bilenlerden ele_tiri ve önerilere sahip olmal1s1n1z.
 
Raymond da bu kurala uyuyor ve 0skoçyan1n be_ çok önemli dam1t1mevinin tüm ba_ dam1t1mc1lar1 ile özel görü_meler ayarl1yordu.
 
Asl1nda viskiye yeni yeni ba_lam1_ ve biraz farkl1 tad1m yapm1_, i_in kültürüne merak sarm1_ herkes Glencairn kadehini duymu_tur ve neredeyse birçou da esas viski kadehi i_te budur demektedir.

Bununla beraber yüzlerce y1ll1k tarihi olan bu içkinin esas kadehi olarak anlamd1r1lan bu tasar1m, çok eski deil, sadece 15 y1ll1k bir geçmi_e sahip.


Dam1t1mevleri için özel ürettirilmi_ Glencairn kadehleri.


Whisky Show Londra için haz1rlanm1_ bir Glencairn.
 
Peki bu kadehi dierlerinden daha özel, daha popüler yapan nedir?
 
Boyutlar1 herhangi bir tumbler veya copita kadehine göre daha ufakt1r. Sadece 115 santimlik boya sahiptir.
 
Kadehin kendisi bütün olarak doldurulduunda 175 santilitre al1r fakat tasar1m1n amac1na yönelik kullan1m1 için sadece 50 santilitre doldurulmas1 önerilir.
 
Bu da zaten dünyan1n birçok yerindeki 40-55 santilitre aras1nda kabul edilen bir dram ismi verilen tek viski için kullan1lan ölçüdür.
 
Lale _eklindeki tasar1m1 sayesinde, viskinin tüm rahiyalar1n1 olabildiince içinde hapsettii için, yukar1ya doru daralan bölümüyle, burnunuz için müthi_ bir ergonomik koklama pozisyonu alman1z1 salar.  Bir anlamda kendi tarihimizde zevk ve sefa dönemi olarak geçen Lale Devri, bu kadehin icad1yla birlikte viski dünyas1nda da gerçekten zevk ve sefa dönemini ba_latm1_t1r. Umar1m sonu ayn1 bitmez.
 
Kadehin aya1, dier copita kadehlere göre çok daha k1sad1r ancak kal1n bir camdan üretilmi_tir ve o noktadan tuttuunuz için parmaklar1n1zdan içeri nüfus eden s1cakl11 minimum seviyede tutmay1 amaçlar.


Evimdeki standart, yaz1s1z ve logosuz Glencairn kadehlerimden biri. Bu noktada _unu söylemek istiyorum, Glencairn firmas1n1n ba_ka viski kadehleri de me_hur ve zaman zaman bu kadeh ile kar1_t1r1l1yor. Yaz1da bahsi geçen kadeh, sadece fotorafta gördüünüz kadehtir.
 
Söylediim gibi ba_ dam1t1c1mlar1n fikirleri, oullar1 Paul ve Scottun da yard1m1yla kadeh piyasaya ç1kt11 günden itibaren hiç h1z kesmeyerek popüler olmaya devam eder.
 
Size daha önce tarihinden bahsettiim Scotch Malt Whisky Society, bu kadehi ilk öneren gruplar1n ba_1nda yer al1r.
 
Hatta i_ öyle bir noktaya gelir ki, belki de Birle_ik Krall1kta bir ürün için al1nabilecek en üst seviyedeki inovasyon ve karl1l1k konular1ndaki ünvan olan Queens Award1 ,2006 y1l1nda kazan1r.
 
Bu onun _öhretini daha da art1racakt1r.
 
Bugün dünyan1n 0skoç olsun, Amerikan veya Avrupal1 dier dam1t1mevleri olsun, viski fuarlar1 ve _ovlar1 olsun, üzerlerinde kendi logolar1n1n bas1l1 olduu Glencairn kadehlerinden ürettirir, kullan1r ve satarlar.
 
Whyte & Mckay firmas1n1n ba_ dam1t1mc1s1 Richard Patterson, sadece bu kadehe özel olumlu anlamda tan1t1c1 bir video  çekmi_ ve bugüne kadar  120 binden fazla say1da izlenmi_tir. Patterson'a göre her iyi viskinin kendine has bir karakteri vard1r ve bu kadeh de onlar gibi bir karaktere sahiptir.

Bugün Glencairn Crystal, birçok özel firmaya _i_e tasar1m1, karaf tasar1m1 ve içki konusunda akl1n1za gelebilecek birçok cam aksesuar1 üreten dev bir firma olmu_ durumda.
 
Ünlü romanc1 Raymond Chandler1n bir sözü vard1r.
 
Kötü viski yoktur. Sadece dierlerinden daha iyi viskiler vard1r.
 
Bu söze kesinlikle kat1lmakla beraber, kadeh seçiminin de bir viskiden al1nan keyfi inan1lmaz çok etkilediini dü_ünüyorum. Viski içerken,  kadehi az1ma götürüp de bir yudum ald11m say1n1n neredeyse üç dört kat1 kadar kadehi burnuma götürüp de koklamak bana o yudumun kendisi kadar keyif veriyor. 0_te kadeh bu noktada önemini belli ediyor.
 
Glencairn viski kadehi, benim de hemen hemen en çok keyif ald11m kadehlerin ba_1nda geliyor. Her ne kadar grup tad1mlar1m1z s1ras1nda genelde Copita kadehleri kullansam da, evde tek ba_1ma bir tad1m yaparken veya gerçekten de sevdiim bir viskiden yudumlamak istediimde ilk tercihim bu kadeh oluyor.
 
Her viski tutkununun evinde en az iki adet bulundurmas1 kafi olacakt1r.

Sizi bilmiyorum ancak benim eer bir arkada_1mla özel bir viski içiyorsam, ayn1 tür kadeh kullanmaktan ho_lan1yorum. Viski de payla_1ld1kça daha da artan bir keyif bar1nd1rd11 için, en az iki Glencairn diyorum!

Maalesef art1k resmi olarak ülkemizde sat1_1 yok fakat hala Glencairn viski kadehi,  online pazar sitelerinde neyse ki bulunabiliyor. 

Edit: Amazon Türkiye'ye de gelmi_.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K1_ kap1da. Öngörülere göre epey souk, epey ya1_l1 geçecek. Yine viskiler al1nacak, keyifle yudumlanacak. Viskinin türüne, ya_1na, bölgesine ve sevdiiniz tarz1 yans1tan dier her türlü özelliine verdiiniz önemi, mutlaka kadehlerinize de verin. Viskinin dünyada ve ülkemizde popüler olmas1 sayesinde firmalar yeni, inovatif hamlelerle çok çok ba_ar1l1 kadehler tasarl1yorlar. Tabii daha eski ve art1k neredeyse geleneksel olmu_ kadehler de var. Bu kadehler tasarlan1rken, sadece vitrinlerde ve sofralarda _1k gözüksün amac1yla deil, bizzat üreticilerle, sektör insanlar1yla konu_ularak, fikir al1narak, içim keyfini en üst düzeyde ya_atmak için tasarlan1yor. Hem kendinize hem de dostlar1n1za, viski keyfini en üst düzeyde ya_atmak için, iyi kadehleriniz olsun. Slainte 🥃

A post shared by Ozan Vural (@viskigurme) on


 
Slainte!

Ozan
 
2023 © ViskiGurme