Japon Samuraylarının Kılıcından Cep Cakısına Higonokami

Japon Samuraylarının Kılıcından Cep Cakısına Higonokami
Japon viskileri üzerine yapt11m1z atölyelere kat1lan dostlar1n hat1rlayaca1 gibi Japon imparatoru Meiji'nin reformlar1 neticesinde _ekillenen Japon kültürünün çehresinin dei_mesi ba_l1 ba_1na bir hikaye konusu ve genelde viski üzerinden konu_tuk ve s1radaki atölyelerde konu_maya devam edeceiz.

Bu bahsi geçen reformlar1n bir çok etkisinden biri de me_hur samuraylar üzerinde oldu ve her geçen gün say1lar1 azald1.

Bununla beraber kendileri art1k yok say1lsa da bir çe_it reenkarnasyon misali, kültürleri farkl1 formlar içerisinde ya_amaya devam etti.

Reformlar neticesinde samuraylar1n varl11 reddedilirken, onlara yeryüzünün en müthi_ k1l1çlar1n1 yapan sanat/zanaat ustalar1 da bir anlamda bo_a ç1kt1 diyebiliriz.

Bu ustalar enteresan bir i_ yapt1 ve mini k1l1ç _eklinde bir alet ürettiler sonras1nda. Geleneksel sava_ç1lar1n olmad11 zaman1n1n modern dünyas1na ayak uyduran bir alet.Okullardaki örencilere kalemtra_ olarak sat1lan bu çak1/b1çak/kalemtra_1n hikayesi de 1800'lerin sonunda ba_lad1.

1907'de Higonokami yani efsaneye göre Higo'nun Tanr1s1'n1n b1çaklar1 bir federasyon bile oldu. Japonya'da hala Higo b1ça1 olarak geçiyor k1saca. B1ça1n ismi Higonun Efendisi anlam1na gelir. Higo ayn1 zamanda Japonyada Kyushu adas1nda yer alan eski bir kasaban1n ismidir. Kami ise koruyucu demektir. Ayn1 zamanda Shogun (Barbarlar1 Yenen anlam1na gelen bir tür general ünvan1) taraf1ndan samuraylara verilen oldukça yüksek bir ünvand1r. Higonokami üretimi.

Gel zaman git zaman bu üretim de biraz azal1yor, bugün dünyada koleksiyon yapmak isteyenlerin gözde objelerinden biri haline geliyor.Tabii hala üretim mevcut ama daha s1n1rl1 bir say1da.

Kalem ile k1l1c1 bile birle_tiren Japon kültüründen bu üstün bir sava_ç1 k1l1c1 formundaki bu geleneksel, tamamen el yap1m1, pirinç sapl1 b1çak da benim k1sa süre dayanan Japon viskilerimin yan1nda huzura eriyor.

0kisi de üst düzey zanaat, ikisi de sanat.

Kampai diyerek bitirelim 🇯🇵

Ozan
2024 © ViskiGurme