Gurme Nedir?

Gurme Nedir?
Merhaba, bundan dört be_ y1l önce bir _ekilde, h1zla geli_en ve tahmin edilemez _ekilde yayg1nla_an Türk toplumunun dijital dünya ke_fiyle, ekstra anlamlar yüklenen ve kifayetsizce övülen, bugünün dünyas1nda ise tam tersi bir noktada adeta bir alay konusu gibi konu_ulan "gurme" kavram1n1 yazmak istedim sizlere. 

^üphesiz ki Frans1zcadan dilimize gelmi_ bu kelime, "bir kavram1" anlatt11 için herkesin yorumlar1 farkl1 olabilir, 2013 y1l1nda ViskiGurme diye ba_lad11m yolda bildiim gibi anlatmak istiyorum.

Gurme, her _eyin en iyisini (veya en pahal1s1n1 veya en bulunmayan1n1 veya en haval1s1n1) yiyen, içen demek deildir. Yedii, içtii _eylerin teorik ve pratik bilgisine sahip ve bu pratii özenle seçerek kendine uygulayand1r. Çal1_ma k1sm1 zor, zevk k1sm1 sonsuzdur. Bunu bilelim.

Yedii, içtii herhangi bir _ey hakk1nda yorumlar1n1n ki_ileri, kitleleri, olumlu olumsuz etkilemesinin bu kavramda hiç bir önemi olmad11 gibi, tam tersi durumda, yani yedii içtii _eyle hiç kimseyi etkilemeyenlerin de gurme olmamas1 gibi bir durum yoktur.

0nsan1n yiyecek ve içeceklerden daha fazla keyif almas1 için kendi kendine çizdii, uygulad11 bir yoldur sadece.

O yüzden herkes kendine gurme diyebilir ve evet herkes de bu pratii uygulamak kayd1yla, kendine gurme diyorsa, _üphesiz ki o bir gurmedir. Övgü ve yergiden ba1ms1zd1r bu "gurme" dediimiz s1fat, asl1nda bir kavram.

Gelelim son noktaya, yani yad1smamam1z gereken popüler kültür yans1malar1na. Yediklerinizi, içtiklerinizi, bir tercih olarak, kitapta, televizyonda, sosyal medyada, ailede, arkada_ aras1nda payla_1rsan1z ve beenilirse, bu bir ileti_im ba_ar1s1d1r, bir gurmelik ba_ar1s1 deildir, gurmeliin bir ba_ar1 k1stas1 olamaz, ki_inin kendine özel bir tercihtir.

^imdi dersiniz ki belki, "benim bir abi var, ne yerse yesin öyle keyifle yer ki hani gurmelik", o zaman size "gurman" ba_ka bir _eydir derim, ba_ka bir yaz1n1n konusu olsun.

Sevgiler,

Ozan Vural 
2024 © ViskiGurme