Glencairn Kristal İle Kadehleri Ve Viski Dünyası Üzerine Özel Bir Söyleşi

Glencairn Kristal İle Kadehleri Ve Viski Dünyası Üzerine Özel Bir Söyleşi
Herkese merhaba, özellikle son y1llarda viskinin gittikçe daha büyük bir popülarite kazanmas1, ayn1 zamanda viski kültüründen daha fazla keyif alma amaçl1 tasarlanm1_ birçok aksesuar1 da beraberinde getirdi. Özellikle resmi 0skoç viski kadehi olarak bilinen Glencairn kadehler de onlardan biri. Her ne kadar daha önce Glencairn ile ilgili k1sa bir yaz1 yazm1_ olsam da akl1ma tak1lan baz1 sorular vard1. Ben de, 0skoç Glencairn Kristal firmas1n1n kendi yöneticileri ve tasar1mc1lar1na bu sorular1 sormak istedim.

Resmi 0skoç kadehi için sizlere resmi cevaplar bulmay1 amaçlad1m. Güzel de oldu, Glencairn firmas1 ile yapt11m söyle_iyi sizlere Türkçeye çevirmek d1_1nda noktas1na virgülüne dokunmadan aktar1yorum, keyifli okumalar, slainte. 
Tüm Glencairn ekibine ve May Fox Communications'tan Ruth Mulcare'e özel te_ekkürlerimle. Haydi ba_layal1m!

Türkiye'den merhaba ile ba_layal1m. 0lk olarak, birçok insan1n merak ettii bir soru ile ba_lamak istiyorum. Glencairn viski kadehi genellikle geleneksel 0skoç viski barda1 olarak adland1r1l1yor, bu doru mu? Çünkü asl1nda tarihinin çok eski olmad11n1 biliyoruz. Peki bu tan1m nereden geldi?

Merhaba!

Glencairn kadehi asl1nda Scotch Whisky Association (SWA) taraf1ndan "viski için resmi kadeh" olarak onaylanm1_t1r.

Bu nedenle tan1m1 "geleneksel 0skoç viski yerine" onayland11 _ekilde viski için seçilmi_ resmi kadeh"olarak ifade etmek daha doru olacakt1r. Sizlere k1sa bir bilgi vermek aç1s1ndan söyleyebiliriz ki, Glencairn Crystal, 1980'lerin ba_1nda 0skoçya'da küçük bir aile i_letmesi olarak Raymond Davidson taraf1ndan kuruldu. Raymond viski dünyas1n1n kendisinin diyebilecei tek bir kadeh, bardak yaratmak istedi.

Fonksiyonel ve salam olmakla birlikte kullan1c1y1 viski kokusunu ve dama1n1 takdir etmeye te_vik eden geleneksel 0spanyol _eri tad1m kadehine benzer _ekilde viski içenlere özel bir kadeh tasarlamaya karar verdi. Prototip kadeh, olu Paul (_imdinin Glencairn Kristal Genel Müdürü) birçok örnekle ura_1p, doru kadehi yaratma amac1yla aradan 20 y1ll1k bir süre de geçmi_ oldu.

Daha sonra kadehin tasar1m1 tam olarak mükemmelle_tirildi ve en son olarak da üretime geçildi. 2001 y1l1ndan bu yana dünya çap1nda yakla_1k 25 milyon adetten fazla Glencairn viski kadehi sat1ld1.  


Valerie Scott, Glencairn Kristal, 0skoçya


Glencairn'in viski cam1 tasar1m a_amas1nda, birçok farkl1 ana dam1t1c1ya ve ana kar1_t1r1c1ya dan1_1ld11 ve ürün geli_tirme fikirlerinin çok yararl1 olduu söyleniyor. Bu doru mu ve hangi geri bildirimler al1nd1?


Evet bu doru bir hikaye. Prototip kadeh, Raymond'un olu Paul taraf1ndan ke_fedildiinde, onu 0skoç viski endüstrisinin önde gelen ba_ dam1t1mc1 (Master Blender) ve ba_ dam1t1mc1lar1n1n (Master Distiller) dikkatine ve ele_tirilerine sunmaya karar verdiler.

Onlar1n bize sunduu rehberlik ve uzmanl1klar1 neticesinde, Glencairn viski kadehi son halini alm1_ oldu.  

Boyutu ve tasar1m1, ayn1 zamanda viskinize su ilave edilmesine izin verirken, 35 ml'lik bir dökümü içerecek _ekilde mükemmelle_tirildi; amaçlanan sonuç, aromatik kokular1n ortaya ç1k1_1n1 salamak için hava ile temas halinde optimum miktarda viskiyi içeride tutmakt1.  


Sektör çal1_anlar1n1n fikirleri d1_1nda, tasar1m ekibiniz yarat1c1 fikirler için nerelerden ilham al1yor?


Tasar1m ekibimiz içki endüstrisindeki (özellikle dam1t1k içkiler) tasar1m trendlerini günlük olarak gözlemlemekte ve kendilerini sürekli güncel tutuyor. Bir ekip olarak birlikte çal1_1rlar ve bir odan1n etraf1nda fikir toplayabilecekleri, yaratabilecekleri aç1k bir plan ofise sahip olmaktan tam olarak yararlan1yorlar.

Tasar1m dünyas1 konusunda tutkulu ve 'imkans1z1n' s1n1rlar1n1 zorlamak istiyorlar ve bu yüzden bu fikirleri hayata geçiren yeni bir ürün geli_tirme ekibimiz var.


June, Glencairn Crystal Üretim Hatt1, 0skoçya

Not: Glencairn kadehlerini orjinal web sitelerinden de sipari_ edebileceiniz gibi Türkiye'de Amazon gibi baz1 online kanallardan da alabilirsiniz. 


^unu özellikle sormak istiyorum. Glencairn kadehi, tam olarak pazardaki dier viski tad1m kadehlerinden farkl1 olarak ne sunuyor? Glencairn kadehin benzersiz ve _1k tasar1m1, hem single malt viskilerin hem de ya_l1 harman viskilerin keyfini art1rmak için özel olarak haz1rland1.

Kadehin konik az1, tüm s1rad1_1 aromalar1 yakal1yor ve geleneksel viski kadehlerinde bulamayaca1n1z bir içim kolayl11na, keyfine izin verir.

Kadehin alt k1sm1, viski renginin en iyi _ekilde deerlendirilmesini sal1yor ve devedikenine benzer tarzda bir taban, elinizde en rahat tutu_u sunabilecek _ekilde tasarland1.


Bizler genel olarak Glencairn dediimizde o me_hur kadehin üreticisi olarak biliyoruz. Bununla beraber Glencairn asl1nda ondan çok daha fazlas1 deil mi?


Glencairn viski kadehinin yan1 s1ra Glencairn Crystal, son 20 y1lda yüzlerce _irket için benzersiz cam ürünler tasarlay1p yaratt1.

Sadece geçen y1l Glencairn Crystal, _imdiye kadar piyasaya sürülen en eski, prestijli ve en lüks dam1t1k içkilerin baz1lar1 için el yap1m1 1smarlama dekanter (özel sürahiler) olu_turmak için 30'dan fazla farkl1 dünyaca ünlü marka ile çal1_t1. Bizim mü_terilerimiz aras1nda, önde gelen içecek _irketleri, markalar ve uluslararas1 viski ve dier dam1t1k içki üreticilerinin yan1 s1ra Diageo, Birle_ik Krall1k Parlamentosu, Muller, Google, 0skoç Parlamentosu, Liverpool futbol klubü bulunuyor.


Glencairn el yap1m1 kristal viski kadehi


Tabii ki 0skoç Viski üreticilerinin çounluu da dahil olmak üzere çok fazla say1da sat1_ noktalar1m1z da mevcut. Kendiniz için veya arkada_lar1n1z, aileniz için bir hediye olarak Glencairn Kristal sat1n almak istiyorsan1z, seçim yapabileceiniz çok çe_itli güzel ürünler bulabileceiniz Glencairn online maazas1n1 www.glencairn.co.uk adresinden ziyaret edin.

Çou ürün, gerçekten e_siz bir hediye olu_turmak için uzmanlar1m1zca size özel olarak ki_iselle_tirilebilir.


Viskinin dünyada gittikçe artan popülaritesi hakk1nda ne dü_ünüyorsunuz? Belki de sadece on y1l öncesinde dahi viskiye olan talebin bu artaca1 öngörülmüyordu. Viskinin her geçen y1l daha popüler hale gelmesinden ve yapt11m1z i_in de bunun neticesinde büyüyerek geli_mesinden tabii ki büyük mutluluk ve keyif duyuyoruz. Örnek olarak Çin, geçtiimiz 12 ayd1r geli_im gösterdiimiz en büyük pazar oldu.

ABD için de ayn1s1n1 söyleyebiliriz. Özellikle ABD'deki online sat1_lar yoluyla büyük büyüme salamaya devam ediyoruz.

^u an itibariyle dünya çap1nda 95 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz ve dorudan 600'den fazla çe_itli türlerde içki üreticileri ile çal1_1yoruz. Glencairn viski kadehi bugün Antartika dahil olmak üzere 7 k1tada 80'den fazla ülkede mevcut!  


Her ne kadar Türkiyede resmi olarak sat1_a ç1kmam1_ olsa da, gördüüm kadar1yla geçtiimiz aylarda piyasaya sürülen kör tad1m kadehi dünya çap1nda epey beenildi. Bu konuda ne dü_ünüyorsunuz? Biz asl1nda Kas1m 2019'un sonundaki Kara Cuma'y1 kutlamak için bin s1n1rl1 say1da siyah Glencairn kadehi piyasaya sürdük.

Bu e_siz kadehler resmi olarak direkt halka sat1ld1 ve viski rengi gizlendiinden kör tad1m yapmak için özel olarak yarat1ld1. Bu s1n1rl1 say1da üretilen kadehin çok büyük bir ba_ar1 olduunu ve çok popüler olabileceini kan1tlad1k.

Ne kadar h1zl1 bir _ekilde tükendiine inanamazs1n1z!


Glencairn Siyah Kör Tad1m Kadehi


Viski özelinde konu_ursak, Glencairn Kristal olarak yak1n gelecekte yeni ve inovatif sürprizlerin biz viski dünyas1ndaki heyecanl1 insanlar1 beklediini söyleyebilir miyiz?


Evet, Glencairn'de her zaman yeni ve yenilikçi cam ev ürünleri projeleri üzerinde çal1_1yoruz ve i_ prestijli viski mü_terileri için dekanterlere gelince yarat1c1l1k ve özgünlüün s1n1rlar1n1 zorluyoruz. Üretim hatt1m1zda, bu y1l için için çok özel viskiler içerecek baz1 çarp1c1 dekanterlerin beklediini haberini _imdiden verebiliriz.  

Bununla beraber, Glencairn viski kadehi 2020 y1l1nda özel bir y1ldönümünü kutlayacak ve bu y1l1n ilerleyen aylar1nda bizi takip etmek için bu güzel habere odaklan1n deriz!

Te_ekkürler!

Not: Glencairn kadehlerini orjinal web sitelerinden de sipari_ edebileceiniz gibi Türkiye'de Amazon gibi baz1 online kanallardan da alabilirsiniz. 
2024 © ViskiGurme