Gara Guzu'nun Hikayesi Ve Jameson Fıçılarında Dinlendirilmiş Meşeli

Gara Guzu'nun Hikayesi Ve Jameson Fıçılarında Dinlendirilmiş Meşeli
Merhaba, lezzetli geçen bir Mula & Bodrum hafta sonundan sonra, sizlere yeni bir bira ilgili biraz karalamak istedim. Biram1z Muladan, Gara Guzudan. Öncelikle henüz Gara Guzu ile tan1_mam1_ okuyucular için biraz sizlere kendilerinden bahsetmek istiyorum.
 
Asl1nda be_ y1ll1k maziden bahsediyoruz burada. 2014 temmuz ay1nda üretime geçip, piyasaya Türkiye'nin ilk Ale türü biras1n1 Gara Guzu markas1 ad1yla ç1kartt1lar.
 
0lk ad1mda ç1kan ve asl1nda o zamanlar Türk Kraft birac1l1k dünyas1nda bir ilk olan Blonde Ale ve Amber Ale'e ek olarak, onlara özel olarak kavrulan 3. dalga kahve çekirdekleri ve vanilya çubuklar1 ile yap1lan Black Malt Ale, k1rm1z1 pancar ve Mula çam bal1 ile yap1lan deneysel Red Ale, 1. ya_ günlerini kutlamak için s1n1rl1 say1da üretilen, Amber Ale'in dry hoping yöntemi ile yeniden yorumland11, yüksek alkollü 1. y1l Amber Ale , bol _erbetçiotlu, gökku_akl1, Onur Haftas1na el sallayan Weiss  Buday, session tarz Summer IPA, East Coast tür IPA 4C, Gara Porter, saison Mayho_, üstad Naz1m Hikmete ithafen Karl1 Kay1n Orman1 k1_ biras1 gibi biralar Türkiyede hepsi ilk craft biralar ürettiler.


 
Her ne kadar kendilerini küçük bir üretici olarak, ben üretim kapasitesi olarak küçük ancak lezzet ve emek olarak çok büyük görüyorum onlar1, görseler de i_in arkan1 plan1 çok daha derin. Çok uzun y1llard1r sürdürülebilir/doal ya_am1 destekliyor ve uygulamaya çal1_1yorlar. Biralar1n içerdii aromalar1n, içerdii farkl1 karakterlerdeki malt ve _erbetçiotundan elde edilmesi ve yapay aroma kullan1lmamas1 manifestolar1n1n ba_1nda yer al1yor. Yerel pazar ve marketlerden al1_veri_ yap1p, yine yerel marketlerde sat1_1 tercih ediyorlar. Gara Guzu ismi nereden geliyor derseniz, çounluu beyaz olan kuzu sürüsünün içinde genelde bir adet kara kuzu oluyor, yani Mula az1yla gara guzu. Buna biraz da ayk1r1 kuzu diyebiliriz sanki.
 
Onlar da uzun y1llar kendi ailelerinin gara guzular1 olmu_lar. Üniversite için baba evinden ç1kt1ktan sonra aileyi her zaman mutlu etmese de hep kendi kafalar1n1n dikine gitmi_ler,
 
Ataç Besi, Hacettepe Üniversitesi T1p Fakültesinde eitim alm1_ ancak doktorluk mesleini yapmak istemediini farkedip, tüm kar_1t görü_lere ramen okulu b1rakmakta sak1nca görmemi_. Da rehberlii, kayaking, rafting rehberlii yapt1 ve 2000 y1l1nda kayaking ve rafting federasyon kuruculuu ve ilk ba_kanl11n1 yapm1_. 
 
Akgonca da Hacettepede 0_letme ve 0dari Bilimler Fakültesini bitirmesine ramen idari ve ekonomi içeren hiç bir kadroda yer almadan, hep aç1k hava i_lerinde çal1_m1_. Rehberlik, yelkenli teknelerde gemicilik yaparken, a_ç1 s1fat1yla bir tekneye kat1l1p Fransa'ya gitmi_, çe_itli teknelerde _ef, hostes, gemici olarak görev yapm1_. Ait olduuna inand11 topraklarda ya_amak ad1na geri döndüünde, eski can dostu Ataç ile evlenmi_ler. Patara'da 2 y1l butik otel i_letmecilii, s1rt çantalar1yla 4 ay Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin ve ba_tan a_a1 ^ili 'yi gezmeler, bu esnada her kasaban1n kendine özel, lokal biralar1n1 tad1p, eve döndüklerinde butik tarzda, farkl1 biralar üretmeye karar verme a_amas1.

 

Mula'n1n Ye_ilyurt (Pisi) köyüne yerle_ip, bir yandan organik tar1m yapmaya bir yandan da bira üretimi üzerine çal1_malar yapm1_lar. Ataç 0ngiltere'de bira yap1m1 ve i_letmecilii okumu_. Yani hem okullu hem alayl1 diyebiliriz. 0kisi birle_tii zaman üst düzey ürünler ç1kabildiini yurtd1_1ndaki çok ba_ar1l1 örneklerde de gördük.

Kendi kendime örendim mottosu maalesef bugünün dünyas1nda sadece romantik ama gerçek d1_1.  Bunlar1 yazmam1m nedeni, bazen yediimiz, içtiimiz ürünlerin arka taraf1nda yatan hikayeleri hiç merak etmeden, çok kolayca yarg1l1yor olmam1z. ^üphesiz bir son tüketici olarak i_in hikaye k1sm1 deil bana direkt ürünle gel diyebilirsiniz ve bu da sizin hakk1n1z olur ama y1llard1r birçok yeni tan1_t11m insanla kar_1l1kl1 bir_eyler yudumlay1p sohbet etme _ans1na eri_mi_ biri olarak, belki de -zaman1nda hiç tahmin etmesem de- biz Türklerin hikayeye, ard1nda yatan emee ne kadar önem verdiklerine bire bir _ahit oldum. Binlerce insandan bahsettiim için buna tesadüf veya _ans demek de istemiyorum.


Buraya girilmez yaz1yordu ama ben görmedim.

Laf1 uzatt1m yine de, gelelim yeni biram1za, yani Gara Guzu Me_eliye.
 
Gara Guzu Me_eli bira, 0rlanda'dan gelen Jameson f1ç1lar1nda dinlendirilmi_. Sordum, üçüncü dolum f1ç1larm1_ (Jameson'un dinlenme süresine 4-6 y1l dersek nereden baksan1z 15 y1ld1r içinde viski bekleyen f1ç1lar olarak dü_ünebilirsiniz) özellikle ebat1n1 da sordum, biliyorsunuz 0skoç viskilerinde ah_ap f1ç1 boyutlar1, neredeyse o f1ç1n1n içinde daha önce beklemi_ alkol türü kadar önemli ve nihai ürüne de o derece farkl1l1k katabiliyor. Bu f1ç1lar 200 litreymi_ ki bu bizim asl1nda baz1 viskilerden tan1d11m1z "küçük f1ç1" ebat1 ile neredeyse ayn1, gerçi 45-50 litrelik f1ç1lar da kullan1l1yor nadiren de olsa. Özellikle 0ngilizler, kendi alelerini dinlendirmek için zaman1nda 41 litrelik "firkin" f1ç1lar da kullan1yordu. Ne kadar küçük f1ç1, içindeki alkolün me_eye daha çok temas etmesini sal1yor, bu da daha kompleks daha zengin koku ve lezzeti beraberinde getiriyor. Tabii bu tamamen damak zevk ile alakal1, herkes çok kompleks lezzetleri sevmeyebilir ancak inan1n hem viski hem bira dünyas1nda bazen bu bulunmaz bir nimet niteliinde oluyor.
 
Tüm ülkede sadece 7 bin küsür _i_e sat1lacak Gara Guzu Me_eli gerçekten de iyi bira. %9 alkollü. ^üphesiz bira ustalar1 içtikçe daha derin yorumlar1n1 yapacakt1r. Bu biray1 klasik bir Gara Guzu (misal amber veya blonde) olarak deerlendirmemek, hakk1yla yap1lm1_ ve küçük yudumlarla içilecek iyi bir stout olarak deerlendirmek laz1m.


Gara Guzu Me_eli, Jameson Caskmates
 
Balzamik sirke, koyu kahve, nar ek_isi, bitter çikolata lezzetleri. Güzel bir çikolata ile hatta güzel bir biftekle veya f1r1nlanm1_ etle çok yak1_aca1n1 dü_ünüyorum, hatta bunu tad1m1m1z1n ak_am1nda hemen denedim ve gayet leziz oldu. Bu tarz biralar, sadece yaz1n s1ca1nda l1k1r l1k1r ve buz gibi bir lager yudumlamay1 seven herkese uygun olmayabilir ancak seveni için cennet. Ben bugüne kadar Gara Guzu'nun ürettii her biray1 beendim, Red Ale d1_1nda, onu da kendileri ile payla_t1m zaten, sat1_lar ve genel beenilirlik aç1s1ndan benim dü_üncemin tamamen z1tt1 ilerliyormu_ ki bu da güzel bir _ey, ayn1 viskide olduu gibi, birada da çok çok farkl1 lezzetler var ve seçkide herkesin beenisine göre ürün bulundurmak i_in zor ama güzel k1sm1. Yine de özellikle Mayho_ ve Summer IPA benim için ayr1 yerdedir, onu da belirtmeden edemeyeceim.
 
Tad1mda bizlere iyi bilgiler sunan sevgili Oul Türkkandan detaylar1 dinlemek ayr1ca çok keyifliydi.  Üstad Teoman Hünal1n bir laf1 vard1r, bir biray1 en iyi onu yapanla içersin der, ben de öyle yapt1m, sevgili Ataç ve Akgonca ile bu güzel biray1 yudumlamak daha keyifli oldu. Yolculuumun ba_1ndan sonuna dek, samimiyetlerinden bir an bile vazgeçmeden, müthi_ bir organizasyon yaratan Kiraz Halka 0li_kilere ayr1ca te_ekkür ederim.


Ataç Besi, Ozan Vural, Akgonca Besi, 
Gara Guzu Brewery, Mula, Türkiye
 

Gara Guzuyu y1llar önce ilk içtiimizde sevgili e_imle sanki yurtd1_1nda çok eski bir pubda gibi hissetmi_tik kendimizi, Me_elide sanki Peaky Blinders dizisinden karanl1k bir barda ya da Joyce veya Flann OBrian kitaplar1ndan birindeki karakterler gibi hissettim kendimi. Jameson _i_elerinde küçük bir ibare vard1r, dikkatli dostlar zaten bilirler, Sine Metu yazar, korkusuz anlam1na gelir Latincede. Jameson ailesinin hayata kar_1 duru_unu temsil eder derler. Gara Guzu ve Jameson da i_te tam sine metu bir i_ yapm1_lar. Çok da da güzel olmu_. Ben hayalperestimdir, büyük ihtimalle de olmaz ancak içinde Türk biras1 beklemi_ bir Jameson Caskmates nas1l olurdu acaba? Ke_ke olsayd1 be.

NOT: Geçtiimiz günlerde 0stanbul'da da tatma _ans1m oldu tekrardan Me_eli'yi, yine çok beendim. Bu tarz biralarda her _i_e birbirini tutmayabiliyor, san1yorum bana hep ayn1 lezzetteki _i_eler denk geldi. Ayr1ca sordum, toplamda 3.200 litre kalm1_, Yakla_1k 9.000 _i_e piyasaya sürülecek diye anlayabiliriz, bu da ek bilgi olsun.

Slainte
2024 © ViskiGurme