Evdeki Viski

Evdeki Viski
 Arsenal çal1_t1r1c1lar1 aras1nda ilk kap1_t11m George Graham olmu_tu. Avrupa Kupa Galipleri Kupas1n1 kazand11m1z y1l, Arsenal bizi 3-1 yenerek _ampiyonluu bir kez daha kazand1. Bir gün Highburyde oynad11m1z maçtan sonra George ile kal1p sohbet etmi_tik. ^ahane bir malt viski koleksiyonu vard1. Bir kadeh ister misin? diye sordu. Viski içmem dedim.

Bunun üzerine George bana bir _i_e _arap açt1.  

Misafirlerine hangi maltlardan veriyorsun? diye sordum. 

Hiçbirini. Kimseye malt vermem. Burada harman Bells bulunduruyorum. 

Tipik bir 0skoçsun dedim. 

George güldü, buras1 benim çöplüüm! *


Yukar1daki sözlerin sahibi, Manchester United futbol klübünün eski hocalar1ndan Sir Alex Ferguson.


Sir Alex Ferguson


George Graham


Geçtiimiz günlerde, biyografisini okurken rastlad11m bu pasaj üzerine, evlerimizde yapt11m1z viski koleksiyonlar1n1 dü_ündüm.   Viski seven ki_iler aras1nda en az1ndan sosyal çevreme göz att11mda birkaç farkl1 al1_kanlar1 olan insanlar görüyorum. 

Koleksiyon için viski alanlar, saklayanlar, sat1_ için olmasa dahi çok özel günlerinde (bir doum günü, bebek, düün, özel bir kutlama vb) açmak için evlerinde tutanlar, 

Maddi gücü elverdiince viski alanlar ve onlar1 daima tüketenler,  Özel _i_eleri toplay1p, içmeden evlerinde sergileyenler bunlardan baz1lar1. 

Tabii dünyada i_i viski dahil özel, nadir bulunan _i_eleri toplay1p, aç1k art1rmalarda veya özel mü_terilerine satanlar1 bu konunun d1_1nda tutuyorum.  Kendim için konu_ursam bu gruplar1n iki tanesinde yer al1r1m.

Genel olarak evimde, içmeyeceim _i_e bulundurmay1, hatta ona yüksek meblalar ödemeyi tercih etmiyorum. Eer bir viskiye çok para verdiysem, mutlaka onu içmem gerekir. Hayat1n ne kadar uzun olaca1 konusunda herhangi bir fikrim yok. O yüzden de hayat1n1 viski brokerl11 mealinde ya_ayarak evini geçindiren insanlardan biri olmad1kça, tatmad11 bir viskiyi evinde saklayanlardan olam1yorum. 

Saklad11m _i_eler aras1nda, daha önce birkaç kez tatt11m ancak art1k üretimi bulunmayan serilerden aç1lmam1_ birkaç _i_e, bir tane çok deerli _i_e, birkaç tane de duty freeler dahil kolayca bulunamayan _i_e mevcut. Kalanlar geliyor ve h1zl1 bir _ekilde bo_al1yorlar.   Özellikle zor, çok zor bulunan bir viskiyi tad1p çok beendiimde, içimi s1k1nt1 basm1yor deil.

Müthi_ bir yudum ald11ma m1 sevineyim, yoksa kolay kolay onu bir daha bulamayaca1ma m1 üzüleyim?   Baz1 viskilerin fiyat1n1n birden çok artmas1n1n nedeni sadece dam1t1mevinin kapanmas1 veya çok limitli say1da _i_elenmi_ olmas1 deil.

Eskiden, yani dijital dünya bu kadar hayat1m1z1n içinde deilken, iyi bir viskiden bazen bir kö_e yaz1s1ndan, bazen de filmlerden haberimiz oluyordu.  ^imdi ise, çok limitli üretilmemi_ olmas1na ramen birkaç etki gücü yüksek yazar1n bir kitab1, bir blog postu, o viskilerin fiyat1n1n birdenbire artmas1na neden oluyor. Bu da evinizde tutmak isteyeceiniz o ula_1labilir fiyatl1 viskileri h1zl1 bir _ekilde popülaritden kaynakl1 yüksek fiyatlara çekiyor. 

Bugün iyi ve zor bulunan viskileri ara_t1rd11n1zda, internette dahi öncelikle göreceiniz yaz1lar Forbes, Robb Report gibi mecralarda yer al1yor. Al1n, içmeyin, saklay1n, iyi bir yat1r1m olacak. Konut ilanlar1ndan b1kt11m1z bu söylemler kar_1m1za viski keyfimizde ç1k1nca insan1n can1 s1k1l1yor tabii ki.  

Evde viski koleksiyonu konusuna gelirsek, evde stok yapmak bana göre, ancak koleksiyon yapmak deil. 

Yine de Graham gibi, misafirlerime vermek üzerine evimde sadece ekonomik harman viski bulundurmuyorum, kendi sevdiim viskiler neyse, misafirlerin de onlardan tatma vizesi oluyor.  Bununla beraber bir gün sizlere Bell's ikram edebilirim.

Keza ben Bellsi çok severim.   

Slainte, 

Ozan Vural

*Hayat Hikayem, Alex Ferguson, Pegasus Yay1nlar1
2023 © ViskiGurme