Dünyanın En İyi Viskisi

Dünyanın En İyi Viskisi


Admitad 06.05.2021

Merhaba,

Sadece biz deil asl1nda genel olarak bütün toplumlarda var bu durum. Dünyan1n en iyisi, dünyan1n en pahal1s1, en büyüü, en haval1s1, en ödüllüsü gibi kavramlara bay1l1yoruz.

Yüzbinlerce web sitesinin y1lda bu ba_l1klar1 içeren milyonlarca içerik üretmesi de bo_a deil. Bu web sitesinde üzerine emek, vakit, para harcad11m birçok yaz1 bulunuyor. Tümü de sadece _i_enin tad1 deil, arkas1ndaki hikayesi, kültürüne dayal1. Neyden keyif al1yorsam onu aktarmaya çal1_1yorum.

Bununla beraber Googledan en çok trafik ald11m içerik, vakti zaman1nda bir aç1k art1rmada sat1lan bir viskiyi dünyan1n en pahal1s1 viskisi art1k _udur budur gibi bir ba_l1kla yazd11m be_ on cümlelik bir yaz1 al1yor.

Hal böyle olunca, gerek atölyelerimde tan1_t11m dostlar1m, gerek sosyal medya ve sosyal ya_ant1mda tan1_t11m dostlar1m1n sorular1 sonras1nda bu içeriin ba_l11nda yer alan s1fat1 yak1_t1rd11m cevab1 buraya da yazmak istedim. En az1ndan bu soruyla bir arama yapan, henüz tan1_ma ve kar_1l1kl1 birer viski toku_turma _ans1na sahip olmad11m gelecekteki dostlar için bu cevap burada dursun.

0spanyan1n güneyindeki muazzam topraklarda üretilen _erilerin dinlendirildii f1ç1lara giren 0skoç viskilerinden tutun da, s1rf yasalar1 delebilmek amac1yla vakti zaman1nda zorunluluktan ürettikleri pot-still metodu 0rlanda viskilerinden tutun da, e_siz su kaynaklar1 ve onlara özel iyi tah1llar1n1 kullanarak, üzerine bir de kömür filtrasyonu yapan bourbonlar ve Tennessee viskilerinden tutun da, muazzam corafyalar1n1n nimetlerini müthi_ bir mühendislikle birle_tirerek ortaya ç1kard1klar1 Japon viskilerine kadar, viski dünyas1n1n k1smen yeni ancak pratikte hiç de öyle ürünler ç1karmay1p baz1 _i_elerde insan1 mest eden Tayvan, Hindistan, Tanzanya viskilerine kadar, _arap dünyalar1 0talya ve Fransa'n1n ürettii malt viskilere kadar akl1n1za gelebilecek tümünü, hepsini bu yar1_maya dahil edelim.

Tatt11m binlerce viski aras1ndan ç1kar1m1m _udur.

Dünyan1n en iyi viskisi, sizin en sevdiiniz viskidir.

Lam1 cimi ötesi arkas1 yok. ^imdi rica edeyim, sitede, içtiiniz viskiden ald11n1z keyfe biraz daha deer katacak birçok farkl1 kültür içerii mevcut, vaktimizi onlara ay1ral1m.

Sevgiler,

Ozan
2024 © ViskiGurme