Dünyanın En Değerli İçki Markası Jack Daniels Oldu

Dünyanın En Değerli İçki Markası Jack Daniels Oldu
Ülkemizde de y1llard1r en sevilen ve en çok sat1lan viskiler aras1nda yer alan Jack Daniel's uluslaras1 kurulu_ Interbrand'in 22. y1ll1k raporunda En 0yi Küresel 0çki Markas1 olarak belirlendi. Bunun yan1nda dünyan1n en önde gelen 100 küresel marka aras1nda da 81. s1rada yer ald1.

Rapor, dier faktörlerin yan1 s1ra bir markan1n "finansal performans1, sat1n alma kararlar1ndaki rolü ve rekabet gücü"ne göre s1ralamay1 belirledi. Ayr1ca, önde gelen markalar1n "h1zla dei_en i_ ortam1nda" nas1l hareket ettiini analiz etti.

Jack Daniel's markalar1n1n genel müdür yard1mc1s1 ve k1demli ba_kan yard1mc1s1 Sophia Angelis raporla ilgili: "Jack Daniel's 1800'lerin sonlar1nda mütevazi ba_lang1c1ndan bu yana, ustal1k, kalite, özgünlük ve tavizsiz bir özgür ruh mantosunu kararl1 bir _ekilde korudu. 150 y1l1 a_k1n bir süre sonra, bal1l11m1z dei_medi ve Bay Jack'in yol gösterici sözleriyle ilerlerken, her günü deerlendirmeye devam edeceiz, her gün, elimizden gelenin en iyisini yapaca1z'. diye konu_tu.Jack Daniel's _u anda 6.537 milyar ABD Dolar1 deerinde ve sadece 2020'den bu yana y1ll1k %4 deer kazanm1_ durumda. Sahibi Brown-Forman, geçen ay aç1kland11 üzere 2022 mali y1l1n1n ilk çeyreinde net sat1_lar1n1 ise %20 art1rd1.

Interbrand'1n raporunda teknoloji _irketleri Apple ve Microsoft s1ras1yla birinci ve üçüncü s1rada yer al1rken, e-ticaret _irketi Amazon bu y1l ikinci s1rada yer ald1. Jack Daniel's ayr1ca geçen y1lki raporda ilk 100'de yer alarak 82. s1ray1 ald1.

Bununla beraber, dünyan1n en büyük brendi markas1 Hennessy, ilk 100 listesinde 95. s1rada yer ald1. ^u anda deeri 5.299 milyar ABD Dolar1 olan LVMH'ye ait marka, 2020'den itibaren listede dört s1ra geriledi.

Son zamanlarda, LVMH _arap ve alkollü içki sat1_lar1n1n 2021'in ilk dokuz ay1nda, turizmdeki Covid sonras1 "kademeli toparlanman1n" yard1m1yla %30 artt11n1 belirtildi.

Ülkemizde birçok çe_idi bulunan Jack Daniel's, Ekim ay1nda ilk defa Tennessee Fire ismini verdii, %35 alkol oran1 ile _i_elenen tarç1n likörü ekspresyonu da Türkiye'de sat1_a sunmu_tu. Bu seride daha önce içinde Jack Daniel's viski bulunan bal likorü Tennessee Honey ve elma likörü Tennessee Apple da yine ülkemizde sat1_a sunulmu_tu ve bu piyasada yer almaya devam ediyor.

Jack Daniel's1n s1rad1_1 tarihini ve baz1 ekspresyonlar1n1n tad1m notlar1n1 bu uzun yaz1da sizlerle payla_m1_t1m, ilgisi çeken okuyuculara, bu linkten devam etmeleri yönünde tavsiye verebilirim. 

 
2024 © ViskiGurme