Dalkey Arşivi Kitap İncelemesi

Dalkey Arşivi Kitap İncelemesi
Merhaba,

0çinde viski geçen kitaplar, viski kitaplar1nda çok daha elenceli geliyor bana çou zaman. Bu yaz1 da, 1964 y1l1nda yaz1lan Dalkey Ar_ivi isimli, pek sevdiim ve komik kitap hakk1nda olacak.

0rlandadan ç1kan dünyaca ünlü James Joyce ve Samuel Beckettin biraz gölgesinde kalm1_ Flann O Brian, esas1nda hakk1 yeterince verilemi_ büyük bir yazar.

Dalkey Ar_ivi de, 0rlanda'da geçen bir hikaye konulu. Viskiyle ba_l1yor ve içinde bol bol viski ve hem 0ngiliz hem 0rlandal1lara özgü ale türü biray1 içeriyor. ^üphesiz çok ciddi sohbetleri komik bir _ekilde aktaran yazar1n muhte_em yetenei ile birle_ince ortaya -eer Hristiyanl1k hakk1ndaki biraz uzun pasajlar1 saymazsam- çok elenceli bir kitap ortaya ç1k1yor.

Zaman konusunda uzmanla_t11n1 söyleyen, zaman denilen _ey bir olay, bir hazne, bir süreklilik hali, evrenin bir bile_eni olarak adland1r1ld11n1 ve.  "zaman1 durdurabilir, gidi_at1 tersine çevirebilirim" diyebilen De Selby'nin hikayesini eminim çok seveceksiniz.

Elbette bu yeteneklerini bir haftada, çok uzun y1llar me_e f1ç1s1 içinde kalm1_ bir viskinin ayn1s1n1 ürettiini de iddia edince daha da elenceli hale geliyor.


Yazar: Flann O'Brien
Çevirmen: Gülden Hatipolu
Yay1nevi : Everest Yay1nlar1
2024 © ViskiGurme