Çikolata Ve Viski Üzerine

Çikolata Ve Viski Üzerine

Bilirsin i_te, çikolata kutular1n1n içinde her türlü çikolata olur; baz1lar1n1 seversin, baz1lar1ndan ho_lanmazs1n. 0lk önce sevdiklerini yersin ve geriye pek de sevmediklerin kal1r sadece. Bana ac1 veren _eyler ya_ad11mda hep böyle dü_ünürüm i_te. ^imdi bunu bir atlat1rsam, her _ey yoluna girecek. Hayat bir çikolata kutusudur. - 0mkans1z1n ^ark1s1, Haruki Murakami

***

Merhaba, Bu yaz1da sizlerle hem çok yayg1n olan hem de asl1nda kültürünün ve dünyadaki örneklerinin çok derinlemesine konu_ulmad11 bir ikili olan çikolata ve viskiden bahsetmek istedim. Gastronomi dünyas1nda e_likçi olarak nitelendirdiimiz ürünler ve e_lik ettirme kavram1 ki_isel görü_ümle hiç kolay bir i_ deil.

Çou zaman zaten lezzeti çok yerinde olan bir ürünün, yine çok sevdiim ve lezzeti iyi olan bir ba_ka ürünle e_le_tirildiinde, ortaya ç1kan sonucun birini bask1lad11n1 da görüyorum. Bu balamda belki ayr1 ayr1 tükettiimde çok keyif alabileceim iki ürünü birle_tirdiimde sadece birinden ald11m keyfi bile alam1yorum. Burada bana as1l keyif veren o deneme-yan1lmalar yani yolculuun sonu deil, yolun kendisi.

^üphesiz her zaman olmasa da, denenmi_ ve uyum garantisi olan e_le_meler d1_1nda, o denemelerden bazen öyle iyi e_le_meler ç1k1yor ki, o zaman da hem yol, hem de var1lan istikamet muazzam olabiliyor. Sözü daha fazla uzatmadan konumuza girelim, viski ve çikolataya.

Öncelikle çok k1sa ve biraz kabaca da olsa bu iki lezzetin ne olduklar1n1n temelini bilmemiz yararl1.

Çikolata


Theobroma cacao (kakao aac1) , Venezualla


Çikolata, tropikal kakao aaçlar1n1n tohum k1s1mlar1ndan -çekirdekleri de diyebiliriz- yap1lan yiyecek. Latince theobromocacao yani tanr1lar1n besini anlam1na gelen aaçlardan elde edilen kakao, neredeyse sadece Bat1 Afrika, Bat1 Hint Adalar1 ve Güney Amerikada üretiliyor.

Bu noktada asl1nda çikolata ve viski e_le_mesinin, milattan önceki dönemde dahi yap1lan bir yiyecekle, henüz sadece yakla_1k be_ yüz y1ll1k bir tarihi olan ve viski olarak bilinen içecein e_le_mesi notunu dü_memiz gerekiyor. Milattan önce, kesin olarak bilinmese de Olmeklerden olu_an bir grup, Mezoamerika'da kakao aac1 yeti_tirir.

Mayalar, bir hayvan1n bu aaçtan bir meyve kopard11na tan1k olur. Amerikan yerlilerine göre bu bitki onlara tüylü bir y1lan tanr1 taraf1ndan bah_edilmi_tir bu tanr1 Mayalarda Kukulkan Azteklerde ise Quetzalcoatl olarak adland1r1l1r. Zamanla bu çekirdekleri nas1l kullanacaklar1n1 örenirler. M.S. 600 y1l1nda, Mayalar çikolatal1 bir içecek yaparlar ve binlerce y1ll1k hikaye böyle ba_lar.

Viski

"Viski yap1m1, doan1n nimetleri ve insan1n bilgelii aras1ndaki bir i_birlii eylemidir. - Masataka Taketsuru 


Glenmorangie Dam1t1mevi, Ross-shire, 0skoçya


Viskiyi ise bu sayfalar1 takip edenler her ne kadar yak1ndan tan1sa da, k1saca tah1l bazl1 bir içki olarak tan1mlayabiliriz.

0rlanda ve 0skoçya'da üretildikten sonras1nda tüm dünyaya hem tüketim hem üretim anlam1nda yay1lm1_, arpa, buday, çavdar veya m1s1rdan önce fermentasyona giren mayenin dam1t1lmas1 sonras1 me_e f1ç1larda uzun y1llar boyunca dinlendirilerek olgunla_t1r1lan bir tür alkollü içki. Benim için dünyadaki tüm içki türleri aras1nda bu kadar yüksek alkol oran1 ile bu kadar naif ve zengin koku ve damak çe_itliliini sunan nadide bir örnek.

Uyum

Birbirlerinden bu kadar farkl1 malzemeler ile çok uzak yollar ile üretilen ancak gastronomi dünyas1n1n en nadide üyelerinden bu iki yiyecek ve içecein uyumuna göz atal1m.

Öncelikle asl1nda konun bütün çikolatalar ve bütün viskiler gibi bir genellemeye tabi olamayaca1n1 kestirmemiz zor olmayacakt1r. Keza tek bir 1s1r1k çikolata dü_ünün. Youn ve karma_1ktan basit ve tatl1ya kadar çe_itli _ekillerde ve tatlarda olabilir. Yine herhangi bir sinema filmi sahnesinde de görebileceimiz tek bir kadeh viski dü_ünün.

Viskiler de kendi içinde öyle sert ve çou zaman da dramatik bir _ekilde ayr1_1yorlar ki, kimi gözlerinizin co_kuyla kapan1p dama1n1zda bir bayram havas1 estirirken kimi de sizin için hayal k1r1kl11 ya_atabiliyor. Biri dieri için ideal bir gastronomik partner olabileceinden, çikolatan1n viski ile tüm ortak noktalar1ndan ziyade, tamamlay1c1 veya z1tla_t1r1c1 unsurlar1 yakalamak gerekiyor.


Birkaç y1l önce tatt11m ve birlikte yakalad11 enfes uyumu unutumad11m bir Taketsuru 21 Pure Malt e Frans1z Fauchon #4 çikolata.

Nas1l herhangi bir çikolata deilse, herhangi bir viski olarak da dü_ünülmemeli. Kilit nokta, bir çikolatay1 dierinden çok farkl1 k1lan birkaç _eyden ba_layarak, say1s1z olas1l1k aras1ndan doru kombinasyonlar1 seçmekte yat1yor. Elbette bu da yaz1m1n ba_1ndaki deneme yan1lma maceralar1n1 beraberinde getiriyor.

Misal, 0spanyol _eri f1ç1s1nda dinlendirilmi_ viskiler ve iyi bir bitter çikolata her zaman iyi bir uyum sal1yor. Viskiden gelen tüm k1rm1z1 meyve lezzetleri ve farkl1 tatl1 notalar1, hafif ac1, biraz sert bir espresso notalar1 uyand1ran bitter çikolataya çok yak1_1yor.

Yine bourbon viskiler ve bourbon f1ç1s1 görmü_ 0skoç, 0rlanda viskileri için de farkl1 uyumlar yakalanabiliyor.

Özellikle Amerikada, içinde bourbon dinlendirmek için üretilen ak me_e f1ç1lar, yakla_1k 150 derecelik bu 1s1 f1ç1 dokusundaki selülozu _ekerle_tirerek karamelize ediyor ve asl1nda pratikte, günün sonunda bizim gibi s1radan viski içicileri için anlam1 asl1nda daha çok vanilya benzeri kokular ortaya ç1karmas1 oluyor.

0_te bu vanilya koku ve lezzeti, daha hafif, belki sütlü çikolatalar ile doyurucu bir denge yakal1yor. Her zaman herkes tatl1 tatlar1 sevmeyebiliyor.


Bourbon f1ç1lar iç yak1m i_leminde, ABD

Bunu yine _eri f1ç1s1 veya bourbon f1ç1s1 görmü_ viskilerden yakalanabilecek bir dengeye çevirmek mümkün. Benim özellikle favori türlerimden olan deniz tuzlu çikolatalar bu noktada bir destek güç oluyor.

Viski ve çikolatadan gelen, örnek olarak meyve, narenciye, karamel ve f1nd1k lezzetleri birle_erek sevmeyen için a_1r1 tatl1 bir hale gelecekken, dama1m1z1n hemen alt1nda kendini bize hissettiren deniz tuzu o tatl1l11 k1r1yor, zengin ancak bay1lt1c1 olmayan bir damak sunuyor.

Bu, sevenleri için gerçekten nefis bir e_le_me.

Dünyadan Örnekler

Her ne kadar konuya genelde eve ald11m1z çikolatalar ve kendi seçtiimiz viskiler aç1s1ndan bak1yor olsak da dünyada bu e_le_meler, yeme içme sektöründe çok üst düzeyde de kullan1l1yor.

Örnek olarak özellikle viski barlar1 ile me_hur Japonyada uzun y1llard1r süregelen ilginç ama sofistike bir al1_kanl1k var.

Seçkin barlar, viski servis ederken kendilerinin özel olarak ürettii çikolatalar1 ikram ediyorlar. Bunu iki _ekilde yapan var, ürettii çikolatan1n içine seçtii viskiden ekleyenler veya ürettii çikolatay1 viski ile servis edenler. Honk Kongdaki dünyaca ünlü viski bar1 Club Qing örneklerden sadece biri. Bar1n yöneticilerinden Ichiro Hiidome, verdii bir röportajda, eer müdavimlerimize bir marketten ald11m1z endüstriyel çikolatadan ikram edersek bu bir hakaret olur diyebilecek kadar konuyu önemsiyor. Gününün iki üç saatini yeni bir parti çikolata üretmek için kullan1yor.Club Qing, Hong Kong

Japon pazar1 viski ve çikolata birlikteliine önem vermeye ba_layal1 çok oldu.

Bugün belki gözünüzün bebei gibi saklay1p özel günlerde açt11n1z Hakushu, Yamazaki gibi single malt viskileri içeren çikolatalar1 marketlerde bulabiliyorsunuz.

Sadece Suntory deil, Nikka grubunun viskilerini içeren çikolata ve _ekerlemeler de yine marketlerde tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Bununla beraber i_te o bahsettiim özel barlar onlar1 ikram etmiyor. Ancak Hiidome, mesleki bir gurur meselesi olarak, kendine sayg1s1 olan hiçbir barmenin mü_terilerine kendisinin yapmad11 bir at1_t1rmal1k sunmayaca1 konusunda 1srar ediyor.

Ve bugün hala Tokyo'da barmenlerin çikolatac1lara dönü_tüü ve mekan1n bir zamanlar özel kokteylleri ile me_hurken bugün özel çikolatalar1 ile tan1nan özel i_letmeler var.

Çikolatan1n çok yak1_t11 Bourbon ve Tennessee viskileri ise özellikle ABD pazar1nda kendini bir ürün olarak kabul ettirmesi çok uzun y1llar önceye dek dayan1yor. Bilindik bir örnek olarak, Jack Daniels No:7 ve Jack Daniels Honey Liquor dolgulu çikolatalar tüketici taraf1ndan çok beenilen popüler ürünler aras1nda.


Jack Daniel's dolgulu çikolatalar

Konu ABD olunca, hatta Japonyadan ABDye uzan1nca bu sefer konuya tersten bakmak da çok _a_1rt1c1 olmasa gerek.

0çi viski dolgulu çikolata olabilirken içi çikolata dolgulu viski neden olmas1n diye içinizden sorduysan1z, ilk soran siz olmad1n1z. Kaliforniya merkezli New West Coast Dam1t1mevi, ürettii Bourbonu çikolata ile harmanlayarak _i_eliyor. 8-Ball Premium Chocolate Whiskey, belki de içme hissiyat1n1 yeme hissiyat1ndan daha çok sevenlerin hem çikolata hem viski arzular1n1 tek bir kadehte birle_tiriyor.

Ballotin, Prichards, Kentucky Bird-Dog, Whiskeysmith gibi birçok marka da ayn1 bu bahsettiim harman1 _i_eleyip sat1yorlar.


8 Ball Chocolate Whiskey

Bu tarz ürünlere s1cak bakabilir, önyarg1l1 olabilir hatta deneyip nefret de edebilirsiniz, bu tamamen sizin tercihiniz ancak viski ve çikolata dediim zaman benim akl1mda uyanan ikisini bir araya getiren kendi iradem ve kendi dama1m olmas1n1 tercih ederim.

^üphesiz 0skoç viskileri de çikolatadan "birle_tirilmi_ ürün" kavram1nda pay1n1 al1yor. Hatta bazen firmalar1n kendileri dahil içine kendi viskileri infüze edilmi_ çikolatalar ürettirebiliyorlar.


The Glenlivet 18 ve yine GL18 dolgulu özel çikolata barlar1.

Burada da ba_ka bir konuya deinmek istiyorum. Viski dünyas1nda uzun zamand1r tart1_1lan ve asla bir çözüme kavu_mayan konulardan biri, bir viskinin içeriindeki tüm detaylar1n tüketicinin bilgisine sunulmas1 zorunluluu veya sunulmamas1 özgürlü.

Örnek olarak 0skoç viskisinden bahsederken belirli kurallardan _a_1lamayaca1 zaten a_ikar. Yani en az üç y1l me_e f1ç1s1nda dinlendirilmesi, malt viski ise yüzde yüz arpa malt1ndan bak1r imbikte dinlendirilmesi, 0skoçya içinde _i_elenmesi gerektii vb. Bununla beraber asl1nda bir viskiyi içerken tam olarak muhteviyat1ndaki deerleri bilemiyoruz. 12 y1ll1k bir harman viski içtiimizde içinde hangi malt veya dier tah1llardan üretilen tah1l viskilerinin olduu, bunlar1n gerçek yüzdeleri hemen hemen hiçbir zaman bize sunulmuyor. Yine 10 y1ll1k bir malt viski içtiimizde kaç farkl1 f1ç1dan doldurulduu, hangi f1ç1 türünün _i_e içeriinde kaplad11 yüzdesel deer gibi belki kimsenin umursamayaca1 ama umursayan çok küçük bir zümrenin istese dahi ula_amayaca1 bilgilerden bahsediyorum.

Çikolata dünyas1na geri dönersek, tam olarak bu kavram1n anlam1na tekabül eden Bean to bar konseptini duymam1_ olabilirsiniz. Birkaç sene öncesine kadar ben de duymam1_t1m. Dünyan1n çok uza1ndaki bir barda deil, 0stanbulda tan1_m1_ olmam ise daha da güzel oldu. Hem dünyadan Türkiyeye dönelim, hem de _u son dönemde bira dünyas1n1n popüler kavram1 Kraft yani butik çikolata i_ine biraz daha yak1ndan bakal1m.

Bu yaz1 için fikirlerini özellikle merak ettiim, O Atölye kurucusu Ender Özdilek vaktini ay1rd1 ve ben de ondan baz1 merak ettiim cevaplar1 ald1m.

Butik çikolatalar1n1 keyifle tükettiim, viski tad1m atölyelerimde de s1k s1k yer verdiim bu özel çikolatalar1n hikayesi ve ülkemizdeki çikolata kültürüne olan bak1_1 için burada sözü kendisine b1rak1yorum. 

Öncelikle hem sizi tan1yal1m hem de çikolatan1n hayat1n1za nas1l girdiini sorarak ba_layal1m.

"Yakla_1k 10 y1l önce H1rvatistana yapt11m i_ seyahatine dayan1yor. Zagrebde küçük bir dükkanda tatt11m tane karabiberli çikolata ile ba_layan tutkum her gün üzerine katarak devam ediyor. Çikolatalar1m Türkiye' de bir ilk olan bean to bar yani çekirdekten tablete olarak yap1yorum. Her _ey o tatt11m çikolatay1 ben de yapabilir miyim, nas1l yapar1m diye ba_lad1.

0lk denemelerim marketlerden ald11m bitter çikolatalar ile ba_lad1. Asl1nda var olan çikolatay1 eriterek ba_ka bir forma sokuyordum. Sonra yar1 mamül kuvertürler ile yapmaya ba_lad1m. Tabi bütün bunlar endüstriyel ürünlerdi. Bir zaman sonra daha nitelikli kuvertür çikolatalar bulup eritip onlara katma deer katarak yola devam ettim. Bu arada yak1n çevreme yapt11m çikolatalar1 tatt1r1p onlardan gelen geri dönü_leri büyük bir heyecanla dinliyordum.

Bir yandan hobi olarak devam ederken çikolata tarihine dolay1s1yla kakao tarihine merak sarm1_t1m. Bu asl1nda gerçek çikolataya ula_mamdaki ba_lang1çt1, diyebilirim. Kakao, kakao meyvesi, kakao çekirdei, yeti_tii bölgeler, türleri, orijinler hepsi ba_l1 ba_1na ara_t1rma konusu oldu. Bir yandan gerçek çikolata nas1l yap1l1r1 ara_t1r1rken dier taraftan da kakao çekirdeini temin etmenin yollar1n1 bulmaya çal1_1yordum."


O Atölye, 0stinye, 0stanbul

Nedir bu bean to bar?

"Aaçtaki meyveden çikolataya kadar olan üretim sürecini kontrol etmektir. Ana ak1m piyasadaki örnekler gibi yar1 mamul çikolata kütleleri eritilerek deil, çekirdein seçiminden ba_layarak, kavurma, öütme, konçlama gibi her ad1m1 üretenin kontrolünde olan zanaatkarane bir süreç sonunda elde edilirler.

Uygulad11m souk i_leme yöntemi, kakao çekirdeindeki protein ve antioksidan özelliklerinin kaybolmamas1n1 salar ve yüksek s1cakl1klardaki i_lemler ile yitip gidebilecek tüm uçucu maddeleri serbest b1rakabilen bir ürün olu_turur. Yüksek derece s1cakl1ktan uzak durma sebebim de budur. Bu balamda, hem öütme, hem de kavurma a_amalar1nda kendimize özgü say1labilecek bir yöntem geli_tirdiim rahatça söylenebilir. Bu da bizi bean to bar çikolata yapanlardan bir ad1m öteye götürüyor."Peki O Atölye nas1l ba_lad1?

"10 y1l önce hobi olarak ba_layan çikolata yapma serüvenim son 5 y1ld1r bean to bar yani kakao çekirdeinden tablete olarak devam ediyordu. Ve o zamanlar çikolata yapay1m bundan gelecek parayla hayat1m1 idame ettireyim gibi plan1m yoktu. Kulaktan kulaa yay1larak bir çok ki_iye ula_t1ktan sonra 1,5 y1l önce Türkiyenin ilk bean to bar çikolata atölyesini 0stanbulda faaliyete geçirdim. Çünkü art1k i_ hobilikten ç1km1_t1. Asl1nda kendi kendine yol alm1_t1. Hedefim iyi ve gerçek bean to bar çikolatan1n burada da yap1ld11n1 göstermek.

Türkiye'de ilk bean to bar çikolatay1 yapmak bana yetmiyor, her gün üzerine yeni teknik ve lezzetler koyarak yoluma devam ediyorum. Çikolatalar1m1zda markalar1n dayatt11 kli_e s1n1rlar1n ötesine geçen e_le_tirmeler yap1yor, f1nd11 ve f1st11 kenara al1p tuzu, biberi, taze meyve ve bitkileri, yenilebilir çiçek ve peynirleri kakao ile bulu_turuyoruz.

E_le_tirmelerdeki tek s1n1r1m1z, hayal gücümüzün s1n1rlar1. Ara_t1r1yoruz, sürekli denemeler yap1yoruz, yeni lezzetler üzerinde çal1_1yoruz. Kakao çekirdeinden bean to bar ve eski usul/yöntemlere sad1k kalarak yapt11m1z çikolatalar1m1z1n raf ömrü; tamamen katk1s1z olduundan tabiattaki doal dayanma süresi kadard1r. Ayr1ca, daha doal bir süreç olduundan daha sal1kl1 bir üründür. Bean to bar çikolatas1; daha basit içerikle daha saft1r. Ve kakao çekirdeinin kökeni bellidir. Bean to bar prosesi zanaat çikolata ile ili_kilidir.

En önemlisi çikolataya sadece tatl1 bir at1_t1rmal1k diye bakm1yor, ayn1 kadim ustalar1m1z olan Aztekler ya da Mayalar gibi kakao çekirdeinden yap1lm1_ bir besin olarak görüyoruz. Yepyeni bir çikolata dünyas1n1 ke_fedip, dünyan1n dört bir yan1ndan gelen orijin kakao çekirdeklerinden yap1lan çikolatan1n tad1n1 ç1kar1n. Al1_agelmi_in d1_1nda gerçek çikolatay1 tatman1z1 istiyoruz."Çikolatalar1n1z1 üretirken ilham nereden geliyor?

"Deneme yan1lmaya harcad11n1z emek hangi boyutta? 0lhamdan önce hayal etmekle ba_l1yor her _ey. 0yi g1da ve iyi tar1m savunuculuunu da ekleyebiliriz buna. Çünkü gerçekten çikolata üretmenin yolu buradan geçiyor. Geçmi_ zamanlarda yapt11m g1da i_lerinden dolay1 sektörü ve malzemeleri iyi tan1mam da bana hep bir avantaj kazand1r1yor.

Bana göre e_le_melerdeki hayal gücümü buradan al1yorum. 0lham kayna1mda diyebiliriz. Fermente olmu_ kakao çekirdeinden tablete dönü_mesi geçen süre en az 2 gün. Baz1 çe_itlerde 3-4 günü de bulabiliyor. 100gr çikolata için bile bu süreç geçerli.

Kavurma, kabuklar1 ay1klama, k1rma, öütme ve konçlama. Tabi buna dinlendirme ve ya_land1rma dahil deil. Bütün bu anlatt11m süreçleri geçtikten sonra ortaya ç1kan çikolatay1 tad1ma yada sat1_a koyamad11m zamanlar olabilir. Çünkü gerçek çikolata ya_ayan bir ürün. Üretim a_amalar1 kadar saklama ko_ullar1 da çok önemli."

Türkiye'de çikolata kültürünün durumu sizin gözünüzde nas1l?

"Benimkisi bir nevi müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir _ey. Y1llardan beri haf1zaya ve damaa yerle_mi_ bir tat var. Çikolata, sütlü ve _ekerli bir at1_t1rmal1k. Adeta çounluk taraf1ndan standart olarak kabul edilmi_. Endüstriyel olarak üretilmi_ hemen hepsi birbirinin benzeri fabrikasyon çikolatalar.

0_te bu yerle_mi_ tad1n kar_1s1na daha farkl1 lezzette katk1s1z ve koruyucusuz tamamen kakao meyvesinin çekirdeklerinden yap1lm1_ ve içerisindeki aromalar1 koruyarak direkt çikolataya yans1tt11m bir yiyecek ile ç1kmay1 biraz delilik olarak görüyorum. Herkes doal ve naturel elma yemek istediini söylüyor, ama birçoumuz eri bürü elmalar1 seçmeyip, sanki tornadan ç1km1_ gibi ayn1 boy cilal1 elmalardan vazgeçemiyoruz."

0leriye dair nas1l planlar1n1z var?

"Küçük alet ve makineler yard1m1yla özenle seçilmi_ orijin kakao çekirdeklerinden el yordam1yla yapt11m bean to bar çikolatalar1n kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyeceim. ^ubele_mek yada e ticaret sitelerinde sat1_ yapmak planlar1m aras1nda kesinlikle yok. Çok çikolata deil iyi çikolata yapmak. Çikolata pazar1ndaki gerçek bean to bar çikolata yüzdesini art1rmak.",O Atölye'nin çikolatalar1n1 en son çok sevdiim bir Islay malt1 Ardbeg Uigedail ile birlikte yemi_tim. Peru Marañón orijin kakao çekirdeğinden yap1lm1ş, çekirdekleri düşük s1cakl1kta (105 derece/25 dakika) kavrulmuştu. Sonras1nda 24 saat konçlanm1_.

Çekirdeğin yetiştiği yerden masam1za gelene dek tüm üretimin saydam ve butik olduğu "bean to bar" konseptinin tatt1ğ1m en güzel örneklerinden biri. Dut ve f1nd1ğ1n kakao ile birlikteliğine çok hafif isli baharatlar eşlik etmişti. Böyle olunca yan1nda olmas1 gereken viski zaten çok aç1k. Şeri f1ç1s1 görmüş, yüksek alkolünü burunda ve damakta asla hissettirmeyen ama o is karakterinden asla ödün vermeyen Ardbeg Uigedail. Niye hep olumsuz yazarlar bu eski sözümüzü, bence tencere düşmüş tam da kapağ1n1 bulmuş bir eşleşme olmu_tu. O Atölye'nin enfes çikolatalar1 için Instagram hesaplar1ndan bilgi alabilirsiniz.

Evet böylece bu yaz1y1 da sonland1ral1m. Viski & çikolata, yapmak zorunda olmad11n1z, bununla beraber doru e_le_meyi yakalayabilirseniz size ikisinden ayr1 ayr1 ald11n1z keyiften de ötesini sunan bir e_le_me. 

Murakami ile ba_lam1_t1m, Luchetti ile bitireyim.

"Çikolata yedikten sonra sanki dü_manlar1 fethedebilir, ordular1 yönetebilir, sevgilileri ikna edebilirsin." - Emily Luchetti

Siz onu bir de viskiyle dü_ünün!

Slainte,

Ozan Vural 
2024 © ViskiGurme