Chimay Peres Trappistes Bira (Mavi Kapak)

Chimay Peres Trappistes Bira (Mavi Kapak)
Nas1l ki geleneksel bir 0skoç viskisine her zaman güvenilirse, bir Belçikal1 biraya, hele ki bir trappist yani manast1r biras1 ise her zaman güvenilinebilir.

Geçtiimiz günlerde gerçekle_tirdiimiz 0skoç Viskileri Atölyesi'nde konuklar1m1zla beraber de yudumlad11m1z Chimay'in mavi kapakl1 ekspresyonunu farkl1la_t1ran bir özellii de, _i_elenirken içine konan _eker sayesinde mayalar1n kimyasal reaksiyonuyla ikinci fermentasyona girmesi. Yani doru anlad1n1z, "y1lland1r1labilir" bir bira olmas1.

Her ne kadar 5 y1l süre söylense de maksimum, söylenenlerden daha k1sa veya uzun dinlendirilmi_ içkileri denedim, sonuç genelinde çok ba_ar1l1 oldu.

Souk ve yamurlu havalarda bu kopkoyu renkli Chimay'i yudumlarken, bir adet de dolab1n1zda sonraki özel günler için y1lland1rman1z1 tavsiye ederim.

Burunda tatl1-ac1 notalarla, çikolata ve pekmez, damakta epey youn, k1vaml1. Biti_i de gayet tatminkar. K1rm1z1, beyaz etlerle gayet iyi uyum salar. Bence l1k1r l1k1r deil, yudum yudum içilirse keyfine var1l1r.

Nas1l saklarsan1z, o kadar size özel bir _i_e olacakt1r. Bu _i_e 2018, y1l1n bitmesine az var, bu demek ki bir daha 2018 bulamayaca1z 😉🍻🥃

Prost!
2023 © ViskiGurme