Bowmore Surf: Gençliğin Enerjisi Ve Toyluğu

Bowmore Surf: Gençliğin Enerjisi Ve Toyluğu
Merhaba,
 
Takdir edersiniz ki özellikle ülkemizde sat1_1 olmayan veya çok yüksek fiyatlarla sat1lan viskilerden her zaman _i_e bulma veya sat1n alma _ans1m1z olamayabiliyor.  Bu balamda dostlar1m1zla birlikte böyle _i_elere denk geldiimiz zaman birimiz dierine, bir tad1ml1k ölçü ay1r1yor. Kapakta ve yaz1da göremeyeceiniz _i_e fotoraf1n1n hikayesi de böylece aç1klanm1_ oluyor. Sevgili dostum Koray Kaan Özdemirin (keyifadami.net) bana ay1rd11 bu tad1ml1k viskiyi bugün yudumlad1m.
 
Beni tan1yanlar özellikle bir Bowmore tutkunu olduumu bilirler.

Çok aç1k bir _ekilde, özellikle Islay viskileri aras1nda k1ymeti en az bilinen dam1t1meverinden biri olduunu söyleyebilirim.
 
Bugün boaz1mdan 1l1k 1l1k a_a1ya doru inen bu viski de, Bowmoreun NAS (non-age statement) yani üzerinde y1l belirtilmeyen ekspresyonlar1ndan biri.
 
Geçtiimiz aylarda bir ba_ka NAS Bowmore olan Gold ReefI tatm1_ ve çok beenmi_tim. Ayn1s1n1 Surf için söyleyebiliyor muyum?0kisinin birbirinden çok fazla karakter fark1 olmas1na ramen kalitelerinin e_deer olduunu dü_ünüyorum. Ancak ben Surfü de sevdim.

Bana sanki çok genç bir Caol Ila an1msatt1 . Caol Ila 12 benim en favori Islay viskilerim aras1ndad1r ancak bu _i_enin 12 y1ldan çok çok daha genç bir yap1s1 olduunu söyleyebilirim,
 
Burunda ac1 bal, is ve sandal aac1 kokular1 ald1m. Sandal aac1n1 nereden buldun da koklad1n derseniz, birkaç tütsü ve sandal aac1 kokusu bulunan kozmetik ürünü sayesinde bu kokuyu en az1ndan kendim için ayr1_t1r1c1 bulduumu söyleyebilirim.
 
Pürüssüz ve kolay içimli bir dama1 var. Kolay içimli olmas1 kesinlikle çok kaliteli veya çok kalitesiz yapm1yor bir viskiyi. Baz1 viskilerde gerçekten zor içimi tercih edebiliyorum.  Çünkü o zorluk, güzel bir zorluk.
 
Ancak konu Islay viskilerine geldiinde benim için kolay içimli demek, onu çok beendiim anlam1na geliyor.
 
0s kokusu gerçekten çok önemli ancak çok olmas1 ne kadar önemli? Bu konu tart1_maya aç1k. 0çerisindeki fenol miktar1n1 ölçmek için ppm (part per million) ölçümlendirilmesi kullan1yor. Islay viskileri aras1nda ortalama olarak Laphroaig ve Lagavulin 35 ppm civar1nda iken Ardbeg ortalama 50 ppm olarak ölçülüyor. Bir is kral1 Bruicladdichin Octomoresi ise 167ppm ile ayr1 bir gezegenden olduunu bize gösteriyor. Bu gezegen kimileri için henüz ke_fedilmemi_ bahçelerle dolu bir cennet de olabilir, kimileri için alevler içerisinde yanan bir cehennem de.


 
Bowmore ve Caol ila ise ppm aç1s1ndan Islay1n dü_ük ölçümlü viskilerini üreten dam1t1mevlerinden.
 
Biti_e gelirsek, karabiber, az pi_mi_ biftek ve biraz ek_i limon tad1 ald1m. Hatta misket limonunun ac1 karakteri diyebilirim.
 
Bowmore Surf güzel bir viski, ke_ke onu içtiim Bowmore kadehi kadar ya_l1 olsayd1 diyebiliyorum sadece. Eer Islay viskilerine çok kaliteli bir ba_lang1ç yapmak isterseniz, gözünüz kapal1 tercih edin. Benim gibi isi eser miktarda seven bir dama1n1z varsa yine tercih edebilirsiniz ama dediim gibi genç olmas1 onu dierleri aras1nda biraz geride tercih etmeme neden olabilir. Yine de bulmas1 çok zor bir _i_e.

Viski tad1m notlar1 yazarken puan vermiyorum. Kelimeleri, rakamlardan daha çok seviyorum. Bu bak1mdan puan göremediiniz için _a_1rmay1n.
 
Slainte,
 
Ozan
 
2024 © ViskiGurme