Bira Atölyesi'nden Bir Masal ve Bir Black Albert

Bira Atölyesi'nden Bir Masal ve Bir Black Albert
Merhaba, burada her ne kadar ucu viskiye dokunsa da farkl1 bir hikayeden bahsedeim.

Kaç1m1z1n evine gelen misafirlerimiz yan1nda birkaç bira getirmi_tir?

Çok fazla deil mi?

Ama ben biraz daha _ansl1 bir insan1m.

Çünkü soruyu eer Kaç1m1z1n evine gelen misafirlerimiz, kendi elleriyle, kendi evinde ürettii biray1 al1p gelmi_tir? diye sorulursa el kald1ranlardan biri olabilirim art1k. Geçtiimiz gün bulu_tuumuz sevgili @biraatolyesi , kendi evlerinde ürettikleri biradan bana da hediye etti ki bu gerçekten s1rad1_1 bir deneyim oldu benim için.

Her ne kadar 6 ay içerisinde içmemi tavsiye etse de ben kolay kolay bu nadide _i_eyi açabileceimi hiç sanm1yorum. 0çindeki dokusu cezbetse dahi, en az1ndan yaz1n kavurucu s1caklar1na kadar dayanabilirim.

Tad1n1, kokusunu bilmediim için yazam1yorum tabii ki. Biran1n etiketindeki yaz1ya ayr1ca dikkat çekerim. 0smi Masal olan bu biran1n etiketi de ayr1 bir özenle haz1rlanm1_.

Bununla da kalmayarak, gerçekten y1lland1rabileceim bir bira daha getirmi_ Server. Belçikal1 De Struisw Brouwers taraf1ndan üretilmi_ bu Black Albert türü bira, Russian Imperial Stout türüne çok benziyormu_. Beer Advocate gibi zorlu bir kurtlar sofras1nda dahi 93 puanla bir efsane olarak yerini alm1_.

Four Roses f1ç1lar1, kaynak: http://sfbrewersguild.org
Four Roses bourbon f1ç1lar1. Kaynak: http://sfbrewersguild.org

Benim de mütevazi bar1m1n en önemli _i_elerinden biri oldu. ABV %11 olan bu biran1n benim için en çekici özellii ise Four Roses burbon f1ç1lar1nda dinlendirilmi_ olmas1.

Evet açamad11m _araplar1m, viskilerim olmu_tu ancak art1k yer yerinden oynasa açmayaca1m bir de biram oldu. Kendisine buradan tekrar te_ekkür ediyorum.

Bira kültürünü sevdirmek ve payla_mak amac1yla yola ç1kt11 ve _u anda derin içerikleri ile gerçekten s1k1 bir kaynak haline gelmi_ biraatolyesi.blogspot.com.tr sitesindeki ba_ar1lar1n1 da sürdürmesini diliyorum. ^imdi buzdolab1ndan bir bira aç1p içeceim.

^erefe!
2023 © ViskiGurme