Bir Keşif Viskisi Chivas Regal Ultis

Bir Keşif Viskisi Chivas Regal Ultis
2016 y1l1 içerisinde tatt11m en ilginç viskilerden biri, yine bu y1l ilk defa piyasaya sürülen Chivas Ultis oldu. 

1801 y1l1ndan beri viski dünyas1nda yer alan Chivas Regalin ilk defa bir malt harman1 ürettiini duyduumda tatmak için merak duymu_tum.

Geçtiimiz haftalarda bu _ans1 yakalad1m ve size bu viskiden bahsetmek istiyorum. 

0yi bir malt harman1 yaratmak gerçekten ustal1k isteyen bir zanaat hatta sanat dahi diyebilirim. Elinizdeki iki üç çok kaliteli viskiden bir kadehte, kendi takdiriniz kararlarla bile iyi bir denge yakalaman1z çok güç bir i_. Bu yüzden de ba_ harmanc1lar, viski üreticilerinin ba_ tac1, sahan1n y1ld1zlar1. Bunu söylememin nedeni, içeriindeki çok kaliteli maltlar1n olmas1, kolayca iyi bir harmoni yakalamak için tek sahip olman1z gereken unsur deil. Ultis de içeriindeki Tormore, Longmorn, Strathisla, Allt ABhainne ve Braeval maltlar1n1n, ne derece dengeli bir harman yakalabileyeceinin göstergesi.  Bu viskiler kendi ba_lar1na çok iyiler, ancak ustaca bir kar1_1mla, bamba_ka koku ve lezzet dünyas1n1n kap1lar1n1 açabiliyorlar. 

^ans1m vard1 ki, bu be_ viskiyi de ayn1 gece ayr1 ayr1 tatt1m.Burada Allt ABhainneye ayr1 bir yer vermek istedim, muazzam bir malt. Olur da bir ekspresyonuna denk gelirseniz, kaç1rmay1n. 

Ultise dönersek, bu viski Chivas1n 1909 y1l1ndan beri bünyesinde yer verdii önemli be_ ba_ harmanc1ya ithafen yarat1lm1_. Bu isimler Charles Howard, Charles Julian, Allan Baillie, Jimmy Lang ve günümüzün efsanevi ba_ harmanc1s1 Colin Scott.      

Burunda bal, narenciye _ekerlemesi, tarç1n hissediliyor.  Damakta çok yumu_ak, kremams1 bir doku hakim. Karamel, vanilya ile çok zengin, ayn1 zamanda çok kalorili bir k1_ tatl1s1 lezzeti sunuyor.

Alt notalarda meyveler ön planda, mango ve _eftali sanki.  

Biti_ orta uzunlukta. Daha uzun olmas1n1 beklerdim. 0kinci yudum için çok da beklemiyorsunuz. Çok hafif bir me_e kokusu ile, meyveler yerini tekrar k1_ tatl1s1 notalar1na b1rak1yor. Tarç1n, karamel.  Baz1 viskilerin çok bask1n karakterleri vard1r, gözünüz kapal1 ne olduunu saniyeler içinde anlayabildiiniz gibi, araya be_ y1l da verseniz o bask1n karakter ile ne olduunu yine hat1rlayabilirsiniz. 

Baz1 viskiler ise daha ke_fe aç1kt1r, yaz1n1n ba_1nda ilginç dememdeki neden de buydu. Her içimde farkl1 notalar alabileceiniz gibi, alt1 ay bir y1l sonra içtiinizde, yepyeni bir viskiyle kar_1la_1yorsunuz gibi de hissettirebilir. Bu da viski dünyas1n1n tamamen kendine has, ayr1_t1r1c1 özelliklerinden biri. Tabii ki yüksek fiyat1 olduu için ke_ifler size biraz pahal1ya da patlayabilir.  Chivas Ultis benim için i_te ke_fe aç1k viskilerden biri.  

Çok _1k _i_esi, özel tasar1ml1 kapa1 ve etiketine ayr1ca deinmedim, Chivas1n tüm viskilerinde olduu gibi bu özel malt harman1nda da tasar1ma önem verilmi_. Ancak yine de belki y1ll1k Chivas ekspresyonlar1ndan biraz daha ayr1_t1r1c1 olabilirdi diye dü_ünmedim deil.  Özel bir günde, özel bir misafirinizle ya da kendi kendinize yapt11n1z bir iç sohbeti ödüllendirmek istediiniz zamanlar için uygun.

Yeni y1la _urada günler kalm1_ken, çok kaliteli ve al1_1lmam1_ bir hediye seçenei olduunu da söylememe gerek yok san1r1m.  

Slainte 

Ozan Vural
2024 © ViskiGurme