Bir İrlanda Barı İle Bir İngiliz Barı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bir İrlanda Barı İle Bir İngiliz Barı Arasındaki Farklar Nelerdir?
Merhaba,  0rlanda ve 0ngiliz barlar1, tüm dünyada çok popüler olan, eski kültüre dayal1 konseptler.

Her ne kadar, menülerindeki ortak birçok dünyaca ünlü viski ve f1ç1 biradan kaynakl1 kar1_t1r1lsalar da, konseptlerinde ve tarihlerinde büyük farkl1l1klar bulunmakta.

Bu yaz1da, bu iki konseptten bahsedeceim. 

Tarih

0rlanda barlar1, genel olarak pub olarak geçiyor dünyada, neredeyse bin y1ld1r mevcut. Gerçekten de bu kadar eski bir geçmi_e sahipler. Bilinen en eski 0rlanda bar1, County Westmeathda bulunan Seans Bar ve kurulu_ tarihi 10.yy.  Onu takip eden ve hala aktif olan bar ise, The Brazen Head, Dublinde bulunuyor ve kurulu_ tarihi 1198! 

0ngilizler, kendi barlar1n1n British veya English bar olarak geçiyor ve bu kültürün kendileri için çok daha eski olduunu iddia ediyorlar. 1189 y1l1nda, kral Richard1n yol üzerinde durup da bir bira içtii, Notthingamda bulunan Ye Olde Trip To Jerusalem isimli bar1 da dünyan1n en eskisi olarak kabul ediyorlar.  0ngilizler ve 0rlandal1lar1n ilk viski tart1_malar1 hala sonuçlanm1_ olmad11ndan, böyle küçük detaylara tak1lmadan devam edelim. 


Sean's Bar, 0rlanda


The Brazen Head, 0rlanda


Ye Olde Trip To Jerusalem, 0ngiltere


0sim 

0rlanda barlar1 genel olarak ya sahipleri, eski sahipleri, bulunduklar1 sokak veya semt isimlerini, eski ünlülerinin isimlerini koyarlar. Murphys, Sober Lane, James Joyce gibi.  

0ngiliz barlar1 ise hayvanlar1 ve özellikle genelde sahibi olan bira üreticisi firmalar1 öne ç1kar1r. Red Lion, The Fox and Hounds, Dewdrop Inn, The Elephant and the Castle bunlar1n en ünlü olanlar1ndan baz1lar1. 

0_letme 

0rlanda barlar1, aile veya aile yak1nlar1, miras dolay1s1yla el dei_tirerek uzak akrabalar veya yine maddi s1k1nt1lardan sat1lm1_ mahalle kom_ular1 taraf1ndan yönetilir. Herhangi bir viski veya bira üreticisi, bir 0rlanda bar1n1 komple i_letmez. Zaten bu da menülerine yans1r.

0ngiliz barlar1 genel olarak tam bir geli_mi_ ülke i_letmeleri mant11nda ilerler. Sahipleri genelde viski veya bira üreticileri olsa da, paray1 veren ve kar edeceine inanan yat1r1mc1lar 0ngiliz barlar1n1 i_letebilir. Özellikle 0ngiltere d1_1nda, dünyada bulunan birçok 0ngiliz bar1n1n sahibi de çok farkl1 uluslardan ki_iler olarak göze çarpmaktad1r. 

0ç Mimari 

0rlanda barlar1, kültürlerindeki basit güzellii kan1tlamak istercesine tasarlan1r. Ah_ap elbette ön planda olarak, düz masalar, düz sandalyeler, ucuz me_eden bir bar masas1 ve bar raflar1 ile bilinir. Duvarlarda çok fazla dekorasyon ürünleri görmezsiniz. Kimilerinde, tuvalet giri_ tabelalar1 dahi Galce yaz1lm1_t1r. Erkek için Mna, kad1nlar için Fir tabelalar1n1 görebilirsiniz.

0ngiliz barlar1, ihti_aml1 tasar1mlara sahiptir.

Duvarlarda mükemmel tablolar veya nostaljik fotoraflar1n yan1nda, bar kap1s1ndan içine kadar çe_itli bayraklar, flamalar ve özel imgelemleri salland1r1rlar.

Deri koltuk, genelde Chesterfield tarz1 ve masif ah_aptan yap1lma epey pahal1, cilal1 bar masas1 olmazsa olmazlardand1r.  


Kennedy's 0rlanda Bar1, Zürih, 0sviçre


The North Shield 0ngiliz Bar1, Gaziantep (Görsel: Radikal)

Müzik 

0rlanda barlar1 geleneksel halk müzikleri çalarlar. Bu çalma listelerine ekledikleri modern müzikler yine genel olarak 0rlandal1 müzisyenlerin eserleridir. Müzik aç1s1ndan 0rlanda barlar1 benim zevkime uymuyor.  0ngiliz barlar1 dünyay1 takip eder, dünyada o an me_hur en kaliteli _ark1lar1 çalarlar.

Bu en popüler _ark1lar anlam1na gelmesin, kendi Brit Pop Rock seçkilerinin geni_liinden f1rsat bulduklar1nda, dünya çap1nda üne kavu_mu_ ve kendi müziklerine yak1n eserleri dinletirler. 

Yiyecek 

Çok çetrefilli bir konuya geldik.  0rlanda barlar1, genel olarak yemek konusunda geleneksel bakarsak daha zengin, bütüne bakarsak daha zay1ft1r. Bunun nedeni kendi tartlar1ndan ve yahnilerinden tutun da, kültürlerinde yer alan birçok güzel yiyecein yan1nda dünya mutfa1na burun k1v1rmalar1d1r.

Bir 0rlanda bar1nda güzel bir burger bulabiliyorsan1z dahi _ansl1s1n1zd1r. Ki o bar büyük ihtimalle 0rlanda d1_1ndad1r. 


Bir 0rlanda klasii: Shepherd's Pie

0ngiliz barlar1, yiyecek konusunda çok aç1k fikirlidir. Kendi mutfaklar1n1n, belki kahvalt1 d1_1nda, çok zay1f olmas1ndan kaynakl1 olarak çok çe_itli yiyecek servis ederler. Burgerlerden pizzalara, bifteklerden krema soslu makarnalara kadar birçok özel lezzeti bulman1z çok doald1r. Yine de "dünyan1n en k1sa kitab1n1n, 0ngiliz Yemekleri olduu" gibi _akalar1n yap1ld11n1 unutmamak laz1m!


Geleneksel 0ngiliz kahvalt1s1 (Görsel: BBC)

Bira 

0rlanda barlar1, kendi milletlerinden birçok güzel biray1, f1ç1 olarak, kendi kadehleri ile servis eder. Çok az ithal (Belçika, Amerika) bira bulundurur ve onlar1 _i_eyle masan1za getirir.  Kilkenny, Guinness, Murphy's markalar1 en bilinen biralar1ndand1r.


Molly Branningan's 0rlanda bar1

0ngiliz barlar1, dünya biralar1na aç1kt1r. Kendi biralar1 ile birlikte farkl1 biralar1 da servis ederler. Elbette Fuller's en ünlü bira markalar1ndand1r.  Bununla beraber bar1n sahibi, yak1n1, en büyük i_ orta1 olduklar1n1 gözününde bulundurursak, çok _iddetli bir biçimde o bira firmas1 neyse, onu her yerde görmeniz mümkündür. Menüde ba_ta yazar, en indirimli bira o olur. 


Fuller's 0ngiliz bar1

Viski 

Geldik viskiye, en sevdiimiz!  0rlanda barlar1, birçok 0rlanda viskisi bulundurur.

Bunun yan1nda 0skoç ve çok az Amerikan viskisine yer verirler. Nadir bulabileceiniz 0rlanda viskileri bir anda kar_1n1za ç1kabilir. Az ama bölgesel kaliteli bir menüleri bulunur. 


Temple, 0rlanda bar1

0ngiliz barlar1 size 0skoçyay1 sunar. En güzel 0skoç viskilerini, 0ngiliz barlar1nda bulabilirsiniz. Tabii envai çe_it geleneksel 0ngiliz cini ile birlikte!

Eer gerçekten çok milliyetçi bir barmene rastlarsan1z size cin önerecektir ama eminim bir bak1_1n1zla üstelemek akl1na bile gelmeyecektir. Amerikan, Japon, Hint viskileri yine 0ngiliz barlar1nda bulabileceiniz seçki içerisinde yer al1r.

Son olara, 90'larda Türkiye'de aç1lan ilk 0ngiliz bar1 olan The North Shiled'in, The Macallan üzerinden k1sa bir hikayesi için bu yaz1ya geçebilirsiniz.


The North Shiled Pub, Vadi 0stanbul
Ben, Kurucu Teoman Hünal, Cragganmore 12


Bu yaz1ya Facebook üzerinden yorum yapabilir, özel kalmas1n1 istiyorsan1z [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz. 

Slainte, 

Ozan Vural
2024 © ViskiGurme