Benim Küçük Ve Naif Turbam

Benim Küçük Ve Naif Turbam
Yukar1da gördüünüz _u ufak toparlak nesne, esasen bir turba parças1.

Turba dediimiz yani peat, o pek sevdiimiz ve isli olarak adland1r1lan viskilerin üretim sürecinin, vazgeçilemez bir parças1. Bitkilerin, hayvansal at1klar1n, yüzbinlerce y1l kald11 toprak alt1nda çürümesi ile olu_an %100 doal bir malzeme.

Çok k1saca aç1klamak gerekirse, viski yap1m1 için toplanan arpalar malt haline getirilirken (çimlendirme de diyebiliriz) bekletildikleri alan1n alt1nda yak1lan ate_in içine turba at1l1yor. Izgaralardan yukar1 s1zan duman, maltla_makta olan arpalara siniyor ve o arpalarla devam eden viski üretim süreci tamamland11nda, bize enfes bir is kokusu b1rak1yor.

Tahmin edebileceiniz üzere bu yöntemi en çok kullanan dam1t1mevleri, Islay, 0skoçyada bulunuyor.

^imdi güzel konuya gelelim. Bu turba parças1 art1k benim. Geçtiimiz gün bulu_tuumuz sevgili Koraydan, aka @keyif_adami_ ndan muhte_em bir hediye.

Benim de art1k küçük ve naif bir turba parçam var.

Art1k gelen baz1 misafirlerimizle viski üretim süreci hakk1nda sohbet ederken , böyle toprak gibi ama deil , kokusu yok gibi ama dei_ik biraz , "yani tam olarak öyle deil ama böyle" gibi anlams1z betimleler yapmak yerine direkt turban1n kendisini gösterebileceim. O yüzden de bu yaz1y1, viski aksesuarlar1 bölümüne koymakta sak1nca görmedim.

Bu turbay1 hangi bölgeden ald11n1 sormad1m, benim için en sevdiim bölge neresiyse oradan geldiini dü_ünmek istiyorum.

Ayn1 dünyan1n en iyi viskisinin asl1nda en sevdiiniz viski olmas1 gibi. Kendisine buradan tekrar te_ekkür eder, çok keyifli fotoraflar1n1 ve içki kültürüne dair hemen her _eyi bulabileceiniz blogunu, www.keyifadami.net , özellikle ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

^imdi bir Islay single malt1 içme vakti.

Slainte!
2023 © ViskiGurme