Ardbeg Corryvreckan Viski Tadım Notları

Ardbeg Corryvreckan Viski Tadım Notları

Merhaba, sizlere biraz Ardbeg Corryvreckan single malt viski hakk1nda bilgiler vermeden önce Ardbeg Dam1t1mevi'nin tarihini bu sayfadan okuman1z1 rica ederim.

O Çok 0sli Islay Malt Viskisi Ardbeg'in Hikayesi

Ardbeg Corryvreckan, ismini sadece dünyan1n en cesur denizcilerin ziyaret etmeyi sevdii hatta cesaret ettii Islay'1n kuzeyinde bulunan ünlü girdaptan al1yor. Jura Adas1 ile Islay Adas1 aras1ndaki bu girdap, gerçekten de vah_i bir viskiye isim verecek kadar karma_1k ve korkutucu. Bu girdab1n kurbanlar1ndan biri de, 1984 roman1n1 yazmak için Jura Adas1'nda inzivaya çekilen me_hur yazar George Orwell'i de sayabiliriz, dondurucu sulara bir tekne kazas1 s1ras1nda dü_en yazar sonras1nda zatüüre olarak belki de hayat1n1 kaybettirecek kadar güçsüzle_mi_ti.

0skoç mitolojisinde de yer alan Corryvreckan hakk1nda yap1lm1_ müthi_ bir k1sa çizgi yap1m var, onu da buraya eklemek istiyorum.


Birçok rahiyan1n kadehte dalga yaratmas1yla aç1lan bu viski ve  alt1nda derin, isli, karabiberli, yine _ömine ate_ini hatta kamp ate_ini and1ran güçlü notalarla devam ediyor. Ayn1 me_hur girdap gibi.

Her ne kadar ödüllere çok önem vermesem de bilgi olarak verelim 2010 y1l1nda World Whiskeys Ödülleri ile Dünyan1n En 0yi Tek Malt1 ödülünü ald1.

Sonras1nda da onu birçok ödül takip etti.

Çok yüksek alkol oran1 var, % 57.1 ABV'de ve souk filtrelenmemi_. Ayn1 zamanda tüm Ardbeg'ler gibi, e-150 karamel renklendiricisi yok, yani gerçek renginde _i_elenmi_.

S1rad1_1 bir gün viskisi, ya da s1radan bir günü s1rad1_1 hale getirmek için aç1lacak bir _i_e desem daha doru ifade etmi_ olurum herhalde.

Slainte

Ozan

2024 © ViskiGurme