2021 Yılında Türkiye'ye Gelmiş Yeni Viskiler

2021 Yılında Türkiye'ye Gelmiş Yeni Viskiler

Merhaba, her ne kadar 2020 kadar kötü olmasa da, inan1lmaz parlak bir y1l geçirdiimiz elbette söylenemez.

Bununla beraber konu viski olunca, ülkemiz 2021 y1l1nda çok ilginç, çok lezzetli ve s1rad1_1 viskilerle de bulu_tu. Y1l boyu çounu tatt11m, atölyelerimde konuklar1m1zla birlikte tatt11m, kimini henüz içmediim ama tümü bu y1l içerisinde ülkemize gelmi_ viskilerin bir listelemesini yapmak istedim. ^üphesiz eksikler olabilir, onlar1 da siz deerli okuyuculardan gelen yorumlar1 takiben ekleyeceimi söylemek isterim.

Tüm yorumlar özneldir, biraz uzun bir yaz1 oldu ama keyifli oldu.

^imdiden tüm herkesin yeni y1l1n1 kutlar, sal1kl1, lezzetli zamanlar dilerim. Slainte!

Chivas Extra 13Chivas Extra ilk ç1kt11nda, üzerinde y1l yazm1yordu, asl1nda çok daha önemli deildi keza üzerini çize çize bol Olorosso _eri f1ç1s1 görmü_ malt1 içerdiini biliyorduk. 2014 gibiydi, aradan geçen 5-6 y1lda o viskiyi hem evde tükettim hem de atölyelerimizde birlikte keyifle içtik. Henüz y1l1 dolmadan ülkemize de gelen Chivas Extra -ama bu sefer 13 ya_ ibaresiyle- için asl1nda biraz _öyle dü_ündüm, pek bir fark1 yoktur ama pazar için hiç de az olmayan bir ya_1 özellikle belirtmi_lerdir. Beklediim gibi ç1kmad11, daha iyisi oldu, klasik Extra'ya göre çok daha doygun bir damaa sahip.

Belki burunda ayn1 ancak daha k1vaml1 ve kesinlikle daha uzun biti_li bir viski. Asl1nda yeni Extra serisinde farkl1 içki s1n1flar1n1n f1ç1lar1 kullan1lm1_ ekspresyonlar1 da var ve biri daha çok tazeTürkiye'ye geldi. Yaz1n1n devam1nda bulabilirsiniz.

Yeni ve daha güçlü 13 Extra'n1n yan1nda da en az1ndan ülkemizde ucuza bulabildiimiz nadir ürünlerden iyi birkaç portakal1 f1r1nda kuruttum, sonra souttum ve e_likçi yapt1m. 

Ardbeg 5 Wee BeastieKas1m 2021 itibariyle, dünya lansman1ndan henüz birkaç ay geçmi_ken ülkemizde de sat1_a sunulan Ardbegin yeni 5 y1ll1k _i_elemesi Wee Beastie. Öncellikle genel kan1n1n aksine bu kadar sevdiim dam1t1mevlerinin amiral gemilerinden daha genç _i_eleme yapmalar1 beni ürkütür, misal hemen Ardbeg 10 yerine mi haz1rlan1yor diye dü_ünmedim deil.

Bunu daha önce de dü_ündüüm ve maalesef hakl1 ç1kt11m zamanlar olmu_tu, bu sefer hem yurtd1_1ndan hem de ülkemizdeki yöneticilerinden örendiim kadar1yla öyle bir durum yok, ben onlar1n yalanc1s1y1m. Yine genel kan1n1n aksine, ben 5 y1ll1k bir Ardbegin inan1lmaz vah_i bir viski olaca1n1 dü_ünmüyordum keza 5 y1l gibi k1sa bir süre zarf1nda, zaten vah_i karaktere sahip bir dam1t1mevinden yine vah_i bir i_ ç1karmak çok zor deil, özellikle dam1t1mc1 profilini de dü_ününce, Ardbegin çou insan1 _a_1rtacak bir _i_esini içeceimizi dü_ündüm, güvenerek takip ettiim birçok dostumdan da bunun doruland11n1 görünce sevindim.

Ardbeg Wee Beastie, ya_1ndan da dolay1, tabii küçük canavar-yarat1k diye Türkçeye çevirebileceimiz bir isme sahip ancak bence i_in esprisi onunla s1n1rl1 deil. 0skoçlar1n wee dram ismini verdii, bi teklik, bi yolluk diye tabir edebileceimiz anlama da geliyor, belki benim için. Aç1k sar1 renkte, ex-bourbon f1ç1larda dinlendirilmi_ Wee Beastie, bana ilginç kokular verdi, biraz safran, biraz ek_i ye_il elma, _a_1rtmayan is ve eski deri kokusu. Damakta o kadar yal1 deil, yani bir Corry veya Uigi gibi tok bir damak beklemeyin. Bu ayn1 zamanda benim kolay içimli viski listeme de giriyor. Bir Ardbeg klasii olarak tane karabiberi belki 1s1rd11n1z an1 ya_at1yor. Damakta uzun deil, hatta k1sa diyebilirim ama leziz. Yine bu tercihe göre iyi veya kötü bir durum. Çou zaman yormas1n da keyifle bir yudum daha alay1m diyorum içtiim viskilerde. Günün sonunda, yukar1daki fotoraf1 belki binlerce ki_i görecek, yüzlercesi beenecek ama çok az1 belki s1k1lmadan yorumun _u noktas1na kadar gelecek. Zaten eer geldiyseniz, tebrikler, iflah olmaz bir viski tutkunusunuz demektir, bunun da devam1n1, kendiniz bir _i_e alarak ya da bir kadeh içerek devam ettirin. Tarç1nl1 kek de yan1na pek yak1_1yor.Ek olarak Ardbeg serisinden bu y1l içerisinde, çok çok az say1da gelmi_, 19 y1ll1k Traigh Bhan Batch 3'ü de atlamayal1m. Ben denk gelmedim ama gelenler var. Daha önce içtiim birçok ya_l1 Ardbeg'i dü_ününce, her ne kadar yükske fiyatl1 da olsa fiyat/performans sizi üzmeyeceini dü_ünüyorum.


Benriach The Original 10 Benriach'1n ülkemize sat1lmas1na sevindiimi söyleyebilirim, bölge olarak belki ülkemizde bu bölgenin dünyadaki en çok sat1lan örnekleri sat1lsa da s1rad1_1 koku ve damak profil serisiyle Benriach mutlaka her viski severin kendi dama1n1 geli_tirmek ad1na en az bir defa denemesi gereken dam1t1mevlerinden biri. 0çtiim günü de hat1rl1yorum. Benim için gayet sakin bir Per_embe günüydü ve kadehimde de gayet sakin, gayet keyifli giden bir 0skoç malt1, Benriach 10 Three Cask Matured vard1.

Amerikan bourbon, 0spanyol _eri ve "virgin oak" olarak tabir edilen, içine ilk defa alkol doldurulan ak me_e "s1f1r" f1ç1larda en az on y1l dinlendirildikten sonra, ustal1kla evlendirilerek _i_elenmi_ bir viski. S1f1r f1ç1lar, içi biraz yak1larak kullan1l1yor. Yakla_1k 150 derecelik bu 1s1 f1ç1 dokusundaki selülozu _ekerle_tirerek karamelize diyor ve asl1nda pratikte, günün sonunda bizim gibi s1radan viski içicileri için anlam1 asl1nda daha çok vanilya benzeri kokular ortaya ç1karmas1. Bu zaten bourbon dinlendirilecek f1ç1lar için de geçerli tabii ki, buradaki tek fark içine bourbon girmeden ilk olarak 0skoç viskisinin girmi_ olmas1.

Bu da, kolay içimli ama damakta hafif çinenebilir yap1s1yla bu Benriach'1 güvenilir bir günlük malt haline getiriyor.

Benriach The Smoky 10Hemen yine ülkemize gelen seriden bir ba_ka BenRiach ile devam edelim. Yurtd1_1na ç1kan dostlar1ma da ara ara önerirdim, asl1nda mant1k olarak Türkiye'de varolan viskilere daha ekonomik _ekilde ula_man1n ilk amaç olmamas1, dama1n1z1 geli_tirmek ve farkl1 tatlar1 denemek olmal1 benim için.

Misal 10 y1ll1k bu Speyside malt1, bourbon, s1f1r me_e ve içinde daha önce rom dinlendirilmi_ f1ç1larda bekletiliyor. Bununla birlikte Speyside turbas1 kullan1larak kurutulan malttan dam1t1l1yor.

Kulaa ilginç geldii kadar dama1n1za da ilginç geliyor. Farkl1 viskileri denemek her zaman kazand1r1r. Belki siz farketmezsiniz ama burnunuzu kand1ramazs1n1z, o size sonsuz te_ekkür edecektir.Ek olarak Türkiye'de bir üçüncü ve yine pek beendiim 12 y1ll1k Benromach The Twelve'nin de sat1lmaya ba_land11n1 yazmak isterim. 0spanyol _eri, Amerikan bourbon ve Portekizin Porto _arab1 f1ç1lar1nda dinlendirilen, %46 gibi gayet cömert ve tatmin eden bir alkol oran1na sahip iyi bir malt.

Longmorn 18Amerika'n1n üzüm bağlar1 bölgesi Napa Vadisi'nde şaraptan küçük bir servet elde etmenin kolay olduğu, bunun için sadece ortaya büyük bir servet yat1rmak gerektiği söylenir.

Ayn1s1 ve hatta daha da cüretkar1 viskiye de uyarlanabilir. Yüz y1l dahi geçse viskinizi ağz1n1n tad1n1 çok iyi bilenler d1ş1nda pek kimse tan1mayabilir. Longmorn da işte tam olarak o kategoride olacak ki "Secret Speyside" serisi içerisinde, Braes of Glenlivet, Glen Keith ve birkaç paylaş1m öncesine giderseniz görebileceğiniz kapanm1ş dam1t1mevi Caperdonich ile birlikte yer al1yor.

18 y1ll1k, %48 alkollü, double cask bu özel malt viski ülkemizde yakla_1k alt1-yedi ay önce çok limitli say1da piyasaya ç1kt1, hala kalm1ş m1d1r bilemiyorum ancak bu inan1lmaz tok damakl1 viski için şans1n1z1 deneyebilirsiniz.Longmorn'un ülkemizde yine bir ba_ka _i_esi de sat1l1yor. 23 y1l boyunca hogshead f1ç1larda y1llanm1_ bu viski 48 derece alkollü, souk filtrasyon görmemi_. Elbette fiyat1 biraz yüksek. Her günün viskisi deil.

Jack Daniel's Legacy Edition No:2Tasar1mlar da hikayeye dahildir. Bir _i_enin üretimden tutun da tarihine kadar hikayeleri her zaman çok ilgi çekici benim için.

Jack Daniels'1n Legacy serisi de etiket tasar1m1yla pek ba_ar1l1. Serinin ilkinde 1900'lerin ye_il etiketini kullanm1_lard1, bu gördüünüz ikinci edisyonda ise siyahtan vazgeçememi_ler. 2020 kazan1mlar1ndan biri. ^üphesiz klasik Old No 7'ye küçük bir alkol oran1 dokunu_u ile %43'e ç1k1nca içim keyfinde de kendini çok belli ediyor.

Ayn1 White Rabbit ve Red Dog Saloon edisyonlar1nda olduu gibi.

^üphesiz limitli olmas1, aç1p içilmeyecei anlam1na gelmiyor, hiçbir zaman hiçbir viskide gelmedii gibi.Ek olarak ülkemize çok k1sa bir süre önce sat1_a sunulan, Jack Daniel's Tennessee Fire'1 da yazmadan geçmeyelim. Teknik olarak bir viski deil, içinde Jack Daniel's Old No:7 kullan1lm1_ bir tarç1n likörü.

Ayn1 Tennessee Apple ve Honey'in olduu seriden. Kokteyl yapmak o kadar kolay bir i_ deil ama özellikle souk k1_ günlerinde tarç1n liköründen enfes tarifler ç1kabilir. Ya da benim çou zaman yapt11m gibi Jack Daniel'sin bu serisini soutarak sek içebilirsiniz.

The Glendronach 12The Glendronach, The Glendronach. Y1llar önce içtiim ilk günden bu yana ülkede sat1lmas1n1 istediim, hayal ettiim bir viskiydi. Elbette o zamanlar böyle viskilerin, böyle döviz kurlar1 ile beraber geleceini de bilmiyordum.

Dünyada _eri f1ç1 kullan1m1n1 en iyi yapan dam1t1mevlerinden biri. Yaz, k1_, denizde, karada, havada içilir.  Hatta v
iski yaln1z içilir derlerdi eskiler ve eskilerden beri onlara hiç kat1lmad1m.

Elinizde harikulade bir viski, önünüzde deniz, arkan1zdan _iddetle esen bir karayel varsa, kim kendine yaln1z diyebilir ki?

Jameson Cold BrewGelelim biraz 0rlandal1 dostlar1m1za. Asl1nda hep söylerim viskimin içine kola sevmem, soda sevmem, gazoz sevmem ve kahve de sevmem. Çou zaman kat1ld11m davetlerde, dünyaca ünlü barmenlerimizin kokteyllerinin yan1nda dahi çakt1rmadan bir sek viski rica etmi_liim vard1r.

Yaz1n ortas1ndaki bir haftam tam bir yazl1kç1 edas1yla geçerken, 0rlandal1 Jameson'un yeni ürünü Cold Brew'in da ülkeye gelmesiyle hemen denendi tabii. Aç1k konu_ay1m sevgili e_im çok sevdi, annem sevdi, babam sevdi.

Hiç öyle kokteyl i_ine de girmeden, buz gibi ve güzel bir okey masas1nda, ak_amüstü serinliiyle birlikte epey keyifli oldu. O kadar farkl1 damak tatlar1 olan sevdiklerimin hepsinin beenmesiyle ben de evde bir _i_e her daim bulundurmam1m _art olduunu anlad1m. Çakt1rmadan da bir iki kadeh yuvarlad1m. Jameson Cold Brew asl1nda %30 alkollü ve viski olarak adland1r1lamayan bir içki.

0lk olarak 2018'de ç1kt1 ama bazen hatta çou zaman dünyada yeni ç1kan _i_eleri ony1llar sonra ülkemizde görmeye al1_1k olduumuz için bu içkinin de bizim marketlerimizde sat1lmas1 için, bizlerin hiç fark1nda olmad11 zorluklarla ura_m1_ herkese te_ekkür ederim.

Viskinin içine kahveyi kabul etmeyebilirim ama kahvenin içine biraz viski diye bakarsak bu sefer l1k l1k gidiyor.

Redbreast 210rlanda'n1n dünyaya kazand1rd11 en güzel _eylerden biri Guinness ise biri de Redbreast. Single pot still türündeki bu müthi_ viskinin 21 y1ll11 da 2021 kazan1mlar1ndan biri oldu ülkedeki viski sever dostlar için.

Benim için her ne kadar cask strentgh 12 serisi bu dam1t1mevinin en üst noktas1 olsa da gerek 15 (hiç gelmedi) gerek 21 y1ll1k Redbreastlar sadece 0rlandal1lar içinde deil, tüm dünya viskileri aras1nda ilk ba_larda geliyor benim için.

Fiyat1 elbette yüksek, yine her günün viskisi deil.

The Glenmorangie XBu kokteyl dolu görsel de ne derseniz, direkt bas1n bülteninden derim. Glenmorangie'nin yeni _i_esi X biraz inovatif bir bak1_ aç1s1yla üretilmi_. Dünyan1n önde gelen barmenlerinin fikri al1narak üretilen bu _i_e kendilerinin de deyimiyle, kar1_1m-kokteyl için yap1lm1_.

Barmenlerin fikriyle üretilen bir ba_ka _i_eyi Monkey Shoulder'1n Smoky Monkey _i_elemesinden de hat1rlayabiliriz. 0yi bir kokteyl yapan bir yerde deneyeceim ya da kendim bir _eyler deneyebilirim, o bak1mdan henüz bir fikrim yok ama kokteylinizle oynamak için iyi bir viski derseniz yine Glenmorangie'den pek zay1f viski ç1kmaz derim. Alkol %40.Yine ek olarak The Glenmorangie'den Malaga Cask _i_elemesi de her ne kadar henüz bulamam1_ olsam da yeni gelen single maltlardan. Bunu k1sa sürede yakalay1p y1lba_1ndan önce yaz1y1 editleme plan1m var. Barrel Select Release serisi, Malaga _arap f1ç1lar1nda dinlendirilmi_, %47.3 alkollü bir Glenmorangie, gerçekten a1z suland1r1yor.

Glenglassaugh Revival
Yamurlu ve dingin bir güne e_lik güzel bir viski. Glenglassaugh Revival, yeni gelen dam1t1mevinin iyi bir _i_esi, eski bourbon ve eski k1rm1z1 _arap f1ç1lar1nda dinlendirme sonras1 biti_i 0spanyol _eri f1ç1lar1nda tamamlanan bir Highland malt1.

Dam1t1mevinin 20 y1l kapal1 kalmas1 sonras1nda 2000 y1l1nda ilk damlalar1n1 dam1tmas1na ithafen yeniden dou_ (revival) ismini bu _i_eye veriyor. K1rm1z1 erik, çikolata ve me_e kokular1yla, damakta tok bir hissiyat1 olan bir viski benim gözümde. %46 gibi cüretkar alkol oran1 ve souk filtrasyona tabii olmuyor ve gerçek renginde kadehimize geliyor.

Özellikle viski dama1 konusunda, kendi deneyimlerini geli_tirmeye özen gösteren arkada_lar1m1n mutlaka denemesi gereken bir malt.Glenglassaugh'un, Evolution ve Torfa isimli iki farkl1 viskisi de yine 2021 y1l1 içinde ülkemizde sat1lmaya ba_layan viskilerden.

Atölyelerimde de s1k s1k yer verdiim bu iki ekspresyondan Evolution, özel olarak seçilmi_ Tennessee viskilerinin f1ç1s1nda dinlendiriliyor ve alkol oran1 tam %50. Torfa ise, yine %50 alkollü, ba_ dam1t1mc1 Dr. Rachel Barrie'nin özel olarak bahsettii viskilerden biri. Barrie ile bu viskiler üzerine sohbet etme _ans1m olmu_tu, okumak için buraya t1klayabilirsiniz. 

Compass Box
Compass Box bir ba1ms1z _i_eleyici firma. Sadece 2000 y1l1nda Johnnie Walker'da eski bir pazarlama direktörü olan Amerikal1 giri_imci John Glaser taraf1ndan kurulan firma ayn1 zamanda viskide bilgi edinme hakk1n1 savunan bir manifestoya da sahip. Yani içtiiniz bir harman viskide, bir malt harman1nda, içinde hangi viskiden ne oranda ne kadar var bunlar1 bilmek tüketicinin hakk1 diyorlar. Kendi _i_elemelerinde de her zaman aç1k olarak bu bilgileri tüketiciler ile payla_1yorlar. Herhalde Türkiye'de sat1laca1n1 hiç akl1ma getirmediim bir firmayd1.

Hem viski arkada_1m hem de gerçek bir viski sever olan sevgili Mustafa Orman, kendi kurduu ithalatç1 firma TWS üzerinden bu viskileri Türkiye'ye getirmeye ba_lad1. Ne de güzel yapt1.

Compass Box için ayr1 ve uzun bir yaz1m kaleme almaya devam ettiim için, bu müthi_ viskileri tek tek ayr1 anlataca1m1 belirtmek isterim. 

Yine de Artist Blend ve Glasgow Blend harmanlar1, The Peat Monster, The Spice Tree ve The Spaniard, mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken viskilerden olduunu yazmadan atlamak istemem.

Chivas Extra 13 Tekila CaskYaz1n1n ilk viskisinde de bahsettiim gibi Extra serisinden tekila f1ç1s1 görmü_ viski _i_elemesi de henüz yeni ülkemizin içki dükkanlar1nda yerini almaya ba_lad1.

Bu viskiyi de herhalde birkaç güne içip yorumlar1m ancak zaten çok firman1n tekila f1ç1 kulland11n1 dü_ünüyorsan1z ve bir farkl1l1k ar1yorsan1z, kimsenin yorumunu beklemeden gördüünüz yerde al1n1z derim. Alkol oran1 %40.

Johnnie Walker Origin SeriesJohnnie Walker Origins Series içindeki dört viskinin ikisi de ülke pazar1na girdi. Islay serisi bir blended malt ve en az 12 y1ll1k olmak üzere içerisinde Lagavulin ve Caol Ila bulunduran iyi bir viski. %42 alkol oran1 ve bir litre avantaj1yla ayn1 zamanda tüketici dostu bir _i_eleme. Gayet lezzetli, zaten içinde Caol Ila olan bir _eyi lezzetsiz yapmak da herhalde zor olsa gerek, en az1ndan bana lezzetsiz gelemez.

Highlands ise içinde enfes Clynelish ve Teaninich bulunduran bir Highland blended malt viskisi. Benim ikisi aras1nda daha çok sevdiim bu oldu, daha çok her günün viskisi tad1nda. Çok ba_ar1l1 bir harmanlama. Yine tüketici dostu bir _i_e ve bir litrelik, %42 alkollü.

Chivas XV BalmainChivas'1n art1k bir klasik hale gelmeye ba_layan ve çok keyifli _i_elemesi XV, 15 y1ll1k, Frans1z Champagne bölgesinin f1ç1lar1nda dinlendirmenin bir k1sm1n1 geçiren güzel bir viski. Moda devi Balmain ile özel "limitli edisyon lüks _i_eleme" üretmi_ler.

Drop 1 ve Drop 2 isimli iki ayr1 _i_eleme desem daha doru olacak. Türkiye'de sat1_a ç1km1_.

Özel bir hediye için veya koleksiyon için deerlendirilebilir. Özel bir _i_e için fiyatlar da uygun tutulmu_ ona _a_1rmad1m desem yanl1_ olur. Bir edisyondan 100 _i_e (dünya toplam1 1000 _i_e), dierinden ise 500 _i_e gelmi_. Yani almak isteyen olursa elini çabuk tutabilir.

Ballantines 7 Bourbon CaskÖncelikle Ballantine's benim için duygusal, unutulmaz bir markad1r. Buradan içinde Ankara souu, Fenerbahçe tribünleri olan hakk1nda yazd11m bir yaz1ya ula_abilirsiniz.  Ballantine's 7 ise yeni bir ekspresyon, Türkiye'ye de bu y1l içerisinde geldi.

Y1l ibaresinin yan1 s1ra klasik harman1 ekstradan Amerikan bourbon f1ç1lar1nda dinlendirdikleri, klasik Ballantines'e göre daha tatl1 ve daha kolay içimli, bu _artlarda pazar için ekonomik diyebileceimiz viskilerden biri. Çe_itlilik her zaman iyidir.

^imdilik bu kadar, içmediim baz1 viskileri ekleyeceim, eer akl1mdan ç1kanlar olduysa onlar1 da ekleyeceim.

Mutlu y1llar, slainte!
2024 © ViskiGurme